Návod ako dražiť

Vitajte – áno dražiť môžete aj Vy.

Nižšie prinášame  krátky a rýchly návod AKO NA TO. 

Dražba nehnuteľných vecí: 

Kde sa vykonáva dražba? 

Dražba nehnuteľnosti sa vykonáva v sídle exekútorského úradu  JUDr. Anetty Demešovej, a to  na adrese 1. mája 1053, vo Vrábľoch.

Je potrebné sa dostaviť na dražbu osobne?

Áno v  deň vytýčenia dražby je nutné, aby sa záujemca o draženú nehnuteľnosť  osobne dostavil v čase pre prihlasovanie záujemcov -  pred započatím dražby do sídla exekútorského úradu.

 

Aké doklady mám mať so sebou ak chcem dražiť?

Je potrebné  preukázať sa platným občianskym preukazom.

Kto môže dražiť?

Dražiť môže každá právnická osoba, alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku.

Ak sa nemôžem dražby zúčastniť, môžem poslať niekoho namiesto seba?

Draží sa osobne, alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou.

 

Je potrebné priniesť so sebou zábezpeku?

Áno. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť na účet uvedený v dražobnej vyhláške alebo osobne do pokladne súdnej exekútorky.
Výška dražobnej zábezpeky sa rovná polovici najnižšieho podania a je uvedená v dražobnej vyhláške.

 

Čo ak nemám hotovosť na dražobnú zábezpeku?

Záujemca, ktorý nezloží dražobnú zábezpeku, nemôže byť pripustený k dražbe nehnuteľnosti.

 

Čo ak je dražba neúspešná? Ako sa dostanem k svojim peniazom?

V prípade neúspešného dražiteľa sa dražobná zábezpeka obratom vracia dražiteľovi, ktorý v dražbe neurobil najvyššie podanie.

Aké je najnižšie povolené zvyšovanie ceny?

Najnižšie povolené zvyšovanie ceny je 165,- EUR.

Kto vedie dražbu a ako to prebieha?

Dražbu otvorí a vedie súdna exekútorka, pričom poučí dražiteľov akým spôsobom majú dražiť. Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote nehnuteľnosti určenej v znaleckom posudku.

Čo ak sa dražby zúčastní viacero dražiteľov?

V prípade viacerých dražiteľov sa licituje, pričom príklep sa udelí  dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie.  

 

Veľmi by som chcel dražiť, obávam sa však, že nebudem mať potrebnú hotovosť pri sebe. Môžem aj tak dražiť?

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania  - v termíne uvedenom v dražobnej vyhláške max. do dvoch mesiacov  odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom na dražbe nehnuteľnosti a to na účet súdnej exekútorky.

Kedy nadobudnem vydraženú vec?

Po udelení príklepu súdnym exekútorom na dražbe nehnuteľnosti, môže sa vydražiteľ ujať držby nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť exekútora.  Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom vydraženej nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k draženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností.

Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou