Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekúcii ako verejný register je elektronický zoznam všetkých exekúcií, ktoré ešte nie sú právoplatne skončené. Uvedený register bude prevádzkovať na svojej webovej stránke Slovenská komora exekútorov.

Význam

Elektronický register nebude slúžiť iba súdnym exekútorom, orgánom verejnej správy, ale bude využiteľný aj pre občanov, podnikateľov, bankové i nebankové subjekty. Hlavným významom registra je informovanie verejnosti a zvýšenie prehľadnosti prebiehajúcich exekúcií.

V praxi sa jedná o prípady, kedy si budú môcť napr. občania preveriť, či voči nim nie je vedená exekúcia. Podnikatelia lustráciou registra budú môcť preveriť bonitu svojich obchodných partnerov alebo jednoducho vydokladovať výpisom z registra, že voči ich osobe nie je vedená žiadna exekúcia. Bankové i nebankové subjekty môžu lustráciou v registri posúdiť platobné schopnosti žiadateľov o finančné prostriedky.

Vznik , lehoty a evidencia

Súdni exekútori majú prístup do elektronického registra od 1. januára 2015. „Zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii sa vykoná do siedmich dní, odkedy sa súdny exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz týchto údajov a ak ide o údaje z rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu, do siedmich dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, vykoná exekútor výmaz všetkých údajov o vedenej exekúcii z registra do 14 dní, odkedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o skončení exekúcie.“ Po naplnení registra údajmi a preverením jeho funkčnosti bude sprístupnený verejnosti od 1. júla 2016.

Poplatky

Pre súdnych exekútorov a orgány verejnej správy bude lustrácia v centrálnom registri exekúcií bezplatná. Používanie Centrálneho registra exekúcií bude pre verejnosť podmienené registráciou a úhradou administratívneho poplatku, ktorý bude závisieť od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka takto: do 500 prístupov - 2 € od 501 do 1000 prístupov - 1 € od 1001 do 10 000 prístupov - 0,50 € od 10 001 do 500 000 prístupov - 0,25 € od 500 001 prístupov - 0,20 €. Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, patrí komore odmena vo výške 2,50 eura za stranu.

 

Bc. Daniel Petráš, Terénny vykonávateľ 

 

Zverejnené 18.02.2015 

<< Späť na aktuality