Dostali ste sa do situácie, kedy Vám hrozí odobratie majetku, s jeho následnou dražbou a chcete tomu zabrániť?

Je tu možnosť, i keď je už nariadená súdna exekúcia, a to požiadať o splátkový kalendár. Žiadosť o splátkový kalendár je potrebné písomne zaslať súdnemu exekútorovi, s uvedením presnej výšky splátky a doby od ktorej budete pravidelne mesačne uhrádzať. Vzor ako napísať žiadosť o splátkový kalendár nájdete tu. V splátkovom kalendári môžete tiež požiadať o odblokovanie účtu, prípadne upustenie od zrážok zo mzdy.

Vami navrhovaný splátkový kalendár sa zasiela oprávnenému (ten kto podal návrh na vykonanie exekúcie) na schválenie a v prípade, že bude súhlasiť s navrhovanými splátkami, môže Vám byť vyhovené aj v tejto časti. Blokácie na katastri alebo na dopravnom inšpektoráte zostávajú až do ukončenia exekúcie.

To či bude oprávnený súhlasiť so splátkovým kalendárom závisí hlavne od navrhovanej výšky splátok. Spravidla bývajú schválené splátky, ak sú rozvrhnuté maximálne na 6 mesiacov.

Dražba je jedným zo spôsobov výkonu súdnej exekúcie. K predaju – dražbe hnuteľného a nehnuteľného majetku sa pristupuje, až keď už nie je iná cesta ako vymôcť pohľadávku oprávneného. Pristupuje sa k nej v prípadoch, keď povinný nespolupracuje, alebo jeho finančná situácia neumožňuje vyrovnanie exekúcie. Pri dražbách sa často krát vydraží napríklad vozidlo za vyššiu sumu ako je samotná výška exekúcie a rozdiel sa vyplatí povinnému. Ten si defacto vyriešil (ukončil) svoje exekučné konanie a ešte mu zostanú finančné prostriedky.

Zverejnené 16.05.2016

<< Späť na aktuality