e - Kolky

Súdny poplatok za žiadosť o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie je podľa sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vo výške 16,50 €. Uvedená poplatková povinnosť sa vzťahuje na oprávneného v exekučnom konaní v zmysle položky 13 a) uvedeného sadzobníka.

  • Oprávnený je teda povinný priložiť k podanému návrhu na vykonanie exekúcie kolky v hodnote 16,50 €. Vymáhaná čiastka sa o tento poplatok navýši, čiže oprávnený o ňu nepríde. Bude sa vymáhať spolu s istinou a ostatnými trovami. Tento poplatok sa neplatí v prípade vymáhania pohľadávky výživného. Od kolkov sú oslobodené aj všetky štátne inštitúcie, vrátane obcí a miest.

 

  • Kolky bolo možné do nedávna zakúpiť len na pobočkách slovenskej pošty. V súčasnej dobe papierové kolky končia a prechádza sa postupne na nový systém platenia súdnych a správnych poplatkov.

Novú formu úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov zaviedla novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Tie boli doteraz vyberané štyrmi spôsobmi, a to v hotovosti, prevodom z bankového účtu, zaplatením formou poštového poukazu alebo kolkovými známkami. Doterajšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov zostávajú aj naďalej v platnosti s výnimkou platby papierovými kolkovými známkami. Papierové kolkové známky a ich používanie sa rušia zákonom č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok

  • Na zabezpečenie plynulosti prechodu na nový platobný systém bude možné kúpiť kolky na pobočkách Slovenskej pošty do 30. novembra 2014

 

  • Platba kolkovými známkami bude možná až do konca roka 2014

 

  • Nepoužité kolky bude možné vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 na základe písomnej žiadosti adresovanej Slovenskej pošte. Tá do 30 dní odo dňa ich overenia vyplatí žiadateľovi nominálnu hodnotu známok.

 

POSTOJ K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

V súčasnej dobe sme už zaznamenali značný problém zabezpečiť potrebné množstvo papierových kolkov. Na pobočky Slovenskej pošty sa dodávajú kolky v nízkych nominálnych hodnotách a v nedostatočnom počte.

Preto vzhľadom na momentálnu situáciu si exekútorský úrad JUDr. Anetty Demešovej zabezpečil potrebné množstvo kolkov cca do konca roka a súčasne sa pripravuje na elektronický systém. V rámci nášho servisu oprávneným poskytujeme v súčasnosti službu, kedy uvedený papierový kolok prostredníctvom kolkovej známky vieme zabezpečiť pre oprávnených.

Po novom sa za poplatky bude dať platiť priamo na úradoch cez špeciálne kiosky alebo menšie zariadenia e-kolkovače a aj bezhotovostne - platobnou kartou. 

  • Súdny poplatok je možné uhradiť aj spätne, na výzvu okresného súdu po pridelení variabilného symbolu ku konaniu. Tento postup však nepovažujeme za výhodný najmä z časového hľadiska, nakoľko nie je možné stihnúť zákonom stanovenú lehotu 15 dní. (Okresný súd má zákonnú lehotu 15 dní, od prijatia žiadosti o udelenie poverenia, na vydanie Poverenia na vykonanie exekúcie) Následne sa predlžuje doba vymáhania, čo považujeme za neefektívne.

 

  • Exekútorský úrad JUDr. Anetty Demešovej plánuje od začiatku novembra využívať novú službu Slovenskej pošty - vydávanie potvrdení o úhrade súdneho poplatku, ktoré je akceptovateľné všetkými prvostupňovými súdmi. O praxi a skúsenostiach budeme informovať po spustení pilotného projektu.

 

ZÁVER

Nový systém platenia správnych a súdnych poplatkov má hlavne odbúrať občanom a firmám nepríjemnosti, ktoré im doposiaľ spôsobovali kolkové známky. Elektronizáciu v tejto oblasti považujeme za prínosnú a vítanú. Súdne poplatky sa nerušia len sa mení forma ich uhrádzania. V praxi exekútorských úradov sa nová legislatíva odrazí v zjednodušení práce a prehľadnosti. 

 

Mgr. Soňa Drgoňová, vedúca oddelenia sekretariátu

 

Zverejnené 29.10.2014

<< Späť na aktuality