Elektronická registračná pokladňa, virtuálna registračná pokladňa

Národná rad SR schválila 30. októbra 2014 novelu zákona č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice /ERP/ v znení neskorších predpisov, ktorou sa zaviedla možnosť používania virtuálnej registračnej pokladnice /VRP/.

Od 1. apríla 2015 sa podnikateľské subjekty, bez ohľadu na to, či predávajú tovar alebo službu môžu rozhodnúť, či budú používať ERP alebo VRP.

Rezort financií je presvedčený, že zavedenie ERP prinesie podnikateľským subjektom viaceré pozitíva. 

Používanie ERP alebo VRP im umožní:

 • prehľadnejšiu evidenciu
 • pokles administratívnej záťaže 
 
Rovnako vidí prínos aj vo vzťahu k zákazníkom, ktorí pri platbe v hotovosti dostanú relevantný pokladničný doklad, ktorý môžu uplatniť aj v národnej bločkovej lotérii.
 
Podľa novely zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov /ďalej len "novela zákona o ERP"/ sa rozširuje okruh povinných používateľov ERP, okrem iných, aj o poskytovateľov právnych činností. Teda povinné používanie ERP sa bude vzťahovať aj na advokátov.
 
 
Súdny exekútor, ktorý sa rozhodne zakúpiť ERP, ju musí začať používať od 01.01.2015 a je povinný sa zaregistrovať na Daňový úrad /DÚ/. Tí, ktorí sa rozhodnú pre VRP ju začnú používať od 01.04.2015.

 

Možnosť využívať VRP majú len v prípade, ak počet vydaných pokladničných dokladov nepresiahne 1000 ks v jednom mesiaci.

 

Registrácia VRP u tých, ktorí sú platiteľmi DPH je možná len elektronicky, ostatní musia navštíviť príslušný DÚ. Na jedno " predajné" miesto môže byť vytvorená len jedna VRP. Súdnemu exekútorovi bude umožnené prostredníctvom prístupových údajov len jedno prihlásenie.

Ak prekročí počet vydaných pokladničných dokladov, Finančné riaditeľstvo v posledný deň nasledujúceho mesiaca po prekročení tohto počtu /1000ks/ ukončí používanie VRP. Následne je povinný začať používať ERP. Vrátenie sa k používaniu VRP nebude možné.

Oba typy pokladnice /ERP aj VRP/ musí súdny exekútor používať na evidenciu prijatých platieb, ktoré získa v hotovosti alebo inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť /platobné karty, platobné poukážky/ za poskytovanie svojich služieb /právne činnosti/, t.j. odmeny, ktorá je jeho zdaniteľným príjmom. Po zaevidovaní platby v ERP alebo vo VRP musí vydať zákazníkovi /klientovi/ pokladničný doklad. Na bezhotovostné prijímanie platieb /platby vykonané bankovým prevodom v banke, prostredníctvom internetbankingu alebo šekom na účet súdneho exekútora/ sa povinnosť používanie ERP alebo VRP nevzťahuje.

Používanie ERP alebo VRP je vo svojej podstate rovnaké, obe slúžia na evidenciu prijatých platieb. Hlavným rozdielom medzi nimi je, že pri použití VRP nebude musieť podnikateľský subjekt kupovať samostatnú pokladnicu, ale bude pracovať on - line systémom. 

 

Čo sa týka pokladničných dokladov, oba tipy /ERP,VRP/ budú vyhotovovať rovnaké pokladničné doklady, ktoré sa po vyhotovení odovzdajú zákazníkovi / klientovi/.
 
VRP bude k dispozícií ako aplikácia, ktorej prostredie je zriadené Finančným riaditeľstvom SR na jeho webovom sídle, on - line prepojené s inými informačnými systémami finančnej správy. Na jej používanie je potrebné internetové pripojenie koncového zariadenia a tlačiareň na vytlačenie pokladničného dokladu. 
 
Koncovým zariadením sa rozumie napr.: 
 • PC
 • notebook
 • tablet
 • mobilné zariadenie
,ktoré sú pripojené na tlačiareň, tzn., že pri použití VRP bude môcť podnikateľský subjekt využívať svoje súčasné vybavenie.

 

Povinnosti pri používaní VRP sú prakticky totožné s povinnosťami pri používaní ERP s malými výnimkami. Podnikateľský subjekt používajúci VRP:

 • nemusí viesť knihu VRP
 • nemá povinnosť vykonávať dennú uzávierku VRP
 • pri poruche koncového zariadenia neoslovuje servisnú organizáciu, podobne ako pri ERP má však povinnosť obnoviť prevádzku koncového zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy
 • na účely účtovníctva a daní je povinný vytlačiť výstup z VRP a zaniesť ho do svojho internetového účtovného systému
 • tlačiareň, prostredníctvom ktorej bude tlačiť výstupy z VRP /pokladničné doklady, účtovné podklady/, musí zabezpečiť čitateľnosť týchto výstupov po dobu 5-tich rokov
 • zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov k VRP proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu
 • v prípade prerušenia prevádzky VRP vyhotovovať paragóny na prijatú tržbu. Po obnovení prevádzky VRP urobiť ručne dennú závierku z vyhotovených paragónov a paragóny zároveň zaevidovať do VRP 

 

Mária Vranová, Vedúca Finančného oddelenia 

 

Zverejnené 18.02.2015 

<< Späť na aktuality