Exekúcie i osobný bankrot budú fungovať férovejšie. Pre každého.

ROZHOVOR

 

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v tzv. osobnom bankrote predložené podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Čo to prináša v praxi, objasňuje v rozhovore pre HN.

Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti

 

* Objasníte nám, aké novinky zavádzate do praxe od 1. marca budúceho roka v oblasti exekúcií?

            Na súdoch dnes leží vyše 3,6 milióna neuzavretých exekučných konaní. Ich počet ročne narastá o približne 540-tisíc. Tie, ktoré pribudnú od budúceho roka, čaká nový režim. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie. Zároveň odbremeňujeme súdy od exekučnej agendy, čo prispeje k lepšiemu prístupu k spravodlivosti vôbec. Zmenami v konkurznom zákone dávame dostupnejšiu možnosť oddlženia tým, ktorí sa z vlastnej viny alebo z iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať. Nemajetným s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Významne zvyšujeme aj ochranu pred úplnou stratou bývania dlžníkov.

 

* Čo považujete za najzávažnejšie v rámci exekúcií?

 

            Považujem za dôležité, že jediným exekučným súdom na Slovensku sa stane Okresný súd v Banskej Bystrici. Verím, že toto pracovisko bude pracovať lepšie a rýchlejšie v týchto veciach a vo výsledku očakávame efektívnejšie exekučné konanie. Exekúcie nám v budúcnosti nebudú zaťažovať celý súdny systém a navyše, takéto konania budú časovo limitované. Ak nebude možné vymôcť dlh od právnickej osoby rok a pol, a pri fyzickej osobe tri roky, je to dôvod na zastavenie exekúcie. Nad nemajetnými dlžníkmi už nebude visieť hrozba exekúcie dlhé roky.

 

* Novinkou je aj elektronické prideľovanie spisov. Ako to bude reálne fungovať?

            Áno, návrhy na vykonanie exekúcie sa majú podávať len elektronicky. Konanie bude vo veľkej miere budované na elektronických formulároch, ktoré účastníkov prevedú celým procesom. Po novom má byť jednoduchší aj odklad exekúcie. Odklad na základe žiadosti bude môcť povoliť priamo exekútor na tri mesiace aj bez súhlasu oprávneného, už nemusí o tom rozhodnúť súd. Ďalšia možnosť je, že namiesto odkladu môže povinný využiť inštitút splátkového kalendára, pričom pri splátkach nebude mať zablokovaný majetok.

 

* Podľa vašich štatistík, deväť exekútorov má rozdelených viac ako 33 percent trhu. Ako sa tieto prípady k nim dostávali?

            Práve preto k danej právnej úprave pristupujeme. Chceli sme posilniť zodpovednosť a oprávnenie exekútora v rámci konania. Dôležité je, aby nám rozhodovanie pri jednoduchých právnych úkonoch nezaťažovalo súdy. Preto potrebujeme nezávislého exekútora, nie agenta veriteľa. Dnes na Slovensku exekúcie fungujú na trhovom princípe, ale táto konkurenčná súťaž je deformovaná. Trh vykazuje vysokú známku informačnej asymetrie, pôsobia tu veľké exekútorské úrady i individuálni exekútori. Keďže v rámci trhu deväť exekútorov berie tretinu zo všetkých prípadov na Slovensku, vedia veriteľom ponúkať oveľa väčšiu „zľavu z ceny“ ako tí ostatní a získavať tak zaujímavé zákazky.

 

* Mal by tomu zabrániť systém náhodného elektronického výberu?

            Prideľovanie spisov exekútorom sa bude diať náhodne cez elektronickú podateľňu, dnes si ich vyberajú veritelia. Náhodný systém bude fungovať na krajovom princípe cez súdy, podľa toho, v ktorom kraji má dlžník bydlisko. Z daného kraja sa náhodne bude vyberať exekútor, ktorý konkrétny prípad prevezme. Okrem toho zavádzame povinnosť exekútora byť aj materiálnotechnicky a personálne vybavený, a to kanceláriou, zamestnancami, povinným napojením na register exekúcií. Regulovať chceme aj náklady exekútorov. Budeme zavádzať paušálne náklady na exekúcie. Vieme, že najmä veľkí veritelia majú dohody s veľkými exekútorskými úradmi, a nevymožiteľné pohľadávky finančne „utiahnu“ z tých exekúcií, ktoré boli vymožiteľné.

 

* Ktoré sú najdôležitejšie novinky pri osobnom bankrote?

            Vďaka zmenám v zákone o konkurze a reštrukturalizácii sa tzv. osobný bankrot stane dostupnejším pre viac ľudí. Podstatne znižujeme náklady spojené so začatím konania o oddlžení. Dlžník bude musieť dať návrh na osobný bankrot a vložiť do procesu oddlženia 500 eur. Teraz je to 650 eur. Dlžníka bude konaním sprevádzať advokát alebo Centrum právnej pomoci. Nemajetným navyše s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Navyše do konania o oddlžení zavádzame aj tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ide o istú formu ochrany obydlia. Nariadením vlády stanovíme hodnotu majetku, ktorá bude exekučne nepostihnuteľná. Prirodzene, súd bude môcťv istých opodstatnených prípadoch odmietnuť oddlženie.

 

* Akou formou sa bude môcť dlžník zbaviť svojich dlhov?

            Jednou z dvoch alternatív – buď konkurzom, alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) však bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení, napríklad výživné a podobne. Mnohí ľudia sa neraz aj chybou systému ocitajú v ťažkej životnej a sociálnej situácii. Naším zámerom nie je z týchto ľudí vyrábať bezdomovcov. Účelom je dať im možnosť začať odznova, „naštartovať“ im nový život.

ZDROJ: Hospodárske noviny - 3.10.2016 - str. 16 - Podnikanie

Zverejnené 03.10.2016

<< Späť na aktuality