Exekučné konanie sa zrýchli, dlh sa vráti skôr.

Máte ako živnostník či bežný občan dlhy, ktoré vás zaťažujú dlhé roky? Pripravovaný exekučný poriadok by to mal od apríla budúceho roka zmeniť. Na súdoch leží dnes vyše 3,6 milióna neuzavretých exekučných konaní. Ich počet ročne narastá o 540-tisíc. Väčšina, až takmer 70 percent z nich, je nevymožiteľných.

Aké novinky sa pre vás chystajú (od apríla 2017).

 

Návrh na vykonanie exekúcie:

 

Dnes platí:

Od júla je verejne prístupný Centrálny register exekúcií. V ňom si môžete, či už ako firma alebo občan, zistiť, či je voči vám alebo vášmu obchodnému partnerovi, alebo komukoľvek inému, vedené exekučné konanie. Za bežné, jednorazové nahliadnutie sa platí poplatok 2 eurá; za výpis, že určitý zápis v registri nie je, sa platí 2,50 eura za jednu stranu. Návrhy na vykonanie exekúcie sa podávajú písomne. Prikladá sa právoplatný a vykonateľný exekučný titul a potvrdenie o zaplatení súdneho poplatku, tzv. e-kolok. Súdny exekútor overí všetky jeho náležitosti a v lehote 15 dní od doručenia požiada súd o udelenie poverenia a čaká, kým súd zašle poverenie na vykonanie exekúcie.

 

Po novom:

Návrhy sa budú podávať elektronicky, rovnako aj žiadosti o udelenie poverenia. Na určených miestach bude možné veriteľovi spísať návrh do elektronického formulára. Pôjde o obdobný postup, ako sa prideľujú spisy na súdoch, teda náhodným elektronickým výberom na krajovom princípe. „Zníži sa priestor na korupciu, klientelizmus alebo diktovanie podmienok veľkými veriteľmi,“ objasňuje hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

 

Priebeh exekučného konania:

 

Dnes platí:

Exekútor vám musí doručiť upovedomenie o začatí exekúcie ešte predtým, ako vydá exekučný príkaz. Do 14 dní od jeho doručenia môžete podať námietky, o ktorých bude rozhodovať súd. Okrem námietky môžete požiadať súd o odklad exekúcie. Ten ho môže povoliť, ak ste sa ocitli bez vlastnej viny v takom postavení, že by exekúcia pre vás alebo pre vašu rodinu mala obzvlášť nepriaznivé následky. Súd môže exekúciu voči vám aj zastaviť, ak by váš majetok nestačil ani na úhradu trov exekúcie.

 

Po novom:

Predpokladá sa, že súdy budú elektronicky prideľovať exekúcie na tú istú osobu rovnakému súdnemu exekútorovi. „Exekútor nebude robiť duplicitné zisťovania majetku dlžníka v každom exekučnom spise, čo prinesie úsporu nákladov v konaní,“ objasňuje Kolesárová. Jednoduchší bude aj odklad exekúcie.

Budete mať právo raz za exekúciu požiadať o odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov. Odklad vám na základe žiadosti povolí priamo exekútor na tri mesiace, aj bez súhlasu oprávneného. Súd už o tom nemusí rozhodovať.

Namiesto odkladu budete môcť využiť splátkový kalendár, pričom pri splátkach nebudete mať zablokovaný majetok.

 

Zastavenie exekúcie

 

Dnes platí:

V exekúcii je možné vymáhať akúkoľvek sumu. Pri nízkych sumách sa zvyčajne spája viac pohľadávok voči dlžníkovi do jedného návrhu. Viac ako dve tretiny dlžníkov poisťovne sú fyzické osoby. Exekúcia môže byť otvorená aj niekoľko rokov bez obmedzenia a exekútor môže postihnúť majetok, ktorý nadobudnete v budúcnosti. Napríklad dedením alebo ak sa zamestnáte. Dlh sa dá vymáhať aj od dedičov dlžníka, ale len do výšky ceny dedičstva.

 

Po novom:

Ak sa v priebehu 3 rokov v prípade fyzickej osoby (alebo 1,5 roka v prípade právnickej osoby) nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd konanie zastaviť. Ak dlžník nemá na to, aby uspokojil všetkých veriteľov, môže využiť osobný bankrot.

V centrálnej evidencii exekúcií má byť zverejnená informácia o stave vymáhania. Exekútor bude garantovať, že zapísané údaje sú správne.

 

Odmena za exekúciu

 

Dnes platí:

Pre účely povinnosti platiť trovy, či už súdne alebo exekučné, je podstatná výška dlžoby v čase podania návrhu, či už na súd alebo súdnemu exekútorovi.

Odmena exekútora sa vypočítava zo sumy vymoženej pohľadávky a je buď 10 percent, ak je pohľadávka uhradená v lehote na vznesenie námietok proti exekúcii, alebo 20 percent, ak je po lehote. Minimálna suma je však 33,19 eura a maximálna 33 194 eur. Ak je exekútor platiteľom DPH, odmena sa zvyšuje o túto daň.

 

Po novom:

Pri peňažných plneniach sa rušia preddavky. Pri nepeňažných plneniach táto povinnosť ostáva. Pri zastavení exekúcie bude mať exekútor nárok na paušálnu náhradu hotových výdavkov a paušálnu odmenu. Pri vymožení pohľadávky bude exekútor nárok na paušálnu náhradu hotových výdavkov a na percentuálnu odmenu vo výške určenej právnym predpisom.

 

Exekučné konania v roku 2015

Počet konaní Exekútori Podiel v % Počet exekučných konaní

exekútori s exekučnými konaniami nad 10-tisíc 4 1,2 45 095

exekútori s exekučnými konaniami nad 20-tisíc 5 1,5 133 812

ostatní exekútori 321 97,3 333 948

SPOLU 330* 100 512 855

*Údaj k 31. 12. 2015, zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

ZDROJ: http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/835710-exekucne-konanie-sa-zrychli-dlh-sa-vam-vrati-skor

Zverejnené 03.10.2016

<< Späť na aktuality