Komplexné stanovisko k refakturácii súdnych poplatkov

Samostatná činnosť exekútora je ustanovená v zmysle §4 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, kde je definované obmedzenie vykonávania akejkoľvek nesúvisiacej činnosti súdneho exekútora:

 

§ 4 zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej a publicistickej činnosti.

Z uvedeného vyplýva, že podnikanie, ako ho poznáme v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), je pri výkone exekútora považované vo svojej podstate za nezlučiteľné so súbežným výkonom exekútorskej činnosťou.

 

V zmysle zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je definovaná živnosť ako:

§ 2 Zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

 

Na základe tejto skutočnosti je zrejmé, že refakturácia súdnych poplatkov (aj vo forme e-kolkov) nespĺňa ustanovenie §2 zákona 455/1991 Zb. nakoľko úhrada súdnych poplatkov je vykonávaná v mene tretej strany, na zodpovednosť tretej strany a pri ich refakturácii nevzniká exekútorovi nárok na dosiahnutie zisku z titulu, že súdny exekútor nie je oprávnenou osobou zabezpečovať predaj e-kolkov.

 

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov („poplatok“) vzniká poplatková povinnosť za úkony vymedzené v § 5 uvedeného zákona. Platba tohto poplatku nie je uplatňovaná na základe dohody zmluvných partnerov, ale tento poplatok súd vyrubuje poplatníkovi na základe zákona a poplatník je tento poplatok povinný platiť. Z uvedeného vyplýva, že tento poplatok nie je protihodnotou za dodanú službu, napr. ako pri zastupovaní v súdnom konaní. Z toho dôvodu poplatok vyrubený v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. nie je možné považovať za dodanú službu.

 

§ 1 zákon č. 71/1992 Zb. Predmet súdnych poplatkov

(1) Súdne poplatky (ďalej len "poplatky") sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

 

Z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov predmetom dane na účely je:

  1. dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  2. dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  3. nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie,
  4. dovoz tovaru do tuzemska.

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Z uvedeného vyplýva, že predmetom dane nie sú dane a ani poplatky, ktoré nemajú charakter úhrady za dodanie tovaru alebo služby definované v §9 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. Zákona o DPH.

 

§ 9 ods. 4 zákon č. 222/2004 Z. z. zákona o DPH

(4) Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala.

 

Ak súdny exekútor refakturuje tretej strane poplatok vyrubený súdom, aj vo forme e-kolkov, ktorý vyplýva zo zákona č. 71/1992 Zb. zákon o súdnych poplatkoch, máme za to, že sa nejedná o refakturáciu prijatej služby a ani o predaj tovaru (e-kolkov).

 

Z vyššie uvedených zákonných podkladov nám vyplýva, že pri refakturácii (nie predaji) nenastala skutková podstata pre porušenie §4 zákona č. 233/1995 Z.z., nakoľko neboli splnené zákonné podmienky definované v §2 predpisu č. 455/1991 Zb. a neprišlo ani k naplneniu podstaty § 9 ods. 4 zákona o DPH. Na základe týchto skutočností máme za to, že refakturácia súdnych poplatkov v akejkoľvek forme (aj vo forme e-kolkov) je chápaná len ako samotné finančné vysporiadanie.

 

De iure, súdny exekútor refakturuje súdny poplatok vyplývajúci v zmysle zákona č. 71/1992 bez nároku na odmenu (províziu alebo zisk), ako aj bez uplatnenia sadzby DPH.

 

Ľuboš Tinák, Vedúci Ekonomického oddelenia a controllingu

 

Zverejnené 03.02.2015 

<< Späť na aktuality