Legislatívne zmeny účinné od 1. júna 2014, v súdnom vymáhaní pohľadávok, špeciálne v exekučnom konaní.

Rozsah exekúcie

Účinné pre konania začaté po 31.máji 2014

V § 61 b) z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti sa za odsek 1 vkladajú odseky 2 a 3 ktoré znejú:

„(2) Exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac; to platí aj pre trovy exekúcie.

(3) Ak ide o splnenie povinnosti zaplatiť peňažnú pohľadávku a oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, nemožno vykonať exekúciu na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom; to neplatí, ak oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie priloží dohodu o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom uzavretú s povinným v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu.“.

 Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby boli návrhy na vykonanie exekúcie podávané v lehote troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia.

Spôsoby vykonania exekúcie

 

Drobná exekúcia

V § 63 z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr.“.

Na základe uvedeného znenia zákona sa definoval nový pojem tzv.: „drobná exekúcia“ . V drobných exekúciách je exekútor limitovaný spôsobom vykonania exekúcie a trovami exekúcie. Zároveň aj oprávnený je v drobných exekúciách limitovaný trovami právneho zastúpenia.

Exekútor nemôže exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti povinného v ktorej má povinný trvalý alebo prechodný pobyt, alebo so schválením súdu ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie prevyšujúce v súhrne 2000 eur. Exekútor bude musieť súdu preukazovať, že pohľadávku nemôže vymôcť iným spôsobom.

V zmysle prechodných a záverečných ustanovení sa to netýka konaní, kde už exekútor vykonáva exekúciu predajom nehnuteľnosti (§243c)

Týmto upozorňujeme, že drobnou exekúciou je aj exekúcia, kde exekútor vymáha istinu do 2000 eur, ktorej príslušenstvo niekoľkokrát prevyšuje istinu.

 

Trovy exekúcie

Trovy právneho zastúpenia

Účinné pre konania začaté po 31.máji 2014

V § 200 z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

 

„(2) Ak ide o drobné exekúcie, trovy exekúcie nesmú presiahnuť

a) šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur,

b) päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 eur,

c) dvojnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 eur a

d) výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur.

 

(3) Ak trovy exekúcie pri drobnej exekúcii presiahnu násobok výšky pohľadávky podľa odseku 2, znášajú trovy exekúcie prevyšujúce príslušný násobok pohľadávky oprávnený a povinný každý v jednej polovici. 

(4) Do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške odmeny za dva úkony právnej služby podľa osobitného predpisu a ak ide o drobné exekúcie, má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške ich jednej polovice.“.

V drobných exekúciách zákonodarca stanovil určité pásma, kde sa trovy exekúcie odvíjajú od výšky pohľadávky bez príslušenstva.

V prípade, ak exekútor pri svojej činnosti presiahne zákonom stanovenú výšku trov, zvyšné trovy by mal uhradiť z jednej polovice oprávnený. Z uvedeného dôvodu, preto bude kladený ešte väčší dôraz na vzájomnú komunikáciu exekútora a oprávneného. 

V drobných exekúciách je oprávnený limitovaný trovami právneho zastúpenia. Trovy právneho zastúpenia exekútor vymáha len vo výške jednej polovice.

Vo všeobecnosti platí pre všetky exekúcie, že exekútor môže vymôcť pre oprávneného trovy právneho zastúpenia len za dva úkony, ktoré sú vykonané do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Ďalšie trovy právneho zastúpenia, ktoré oprávnenému vzniknú až po doručení upovedomenia o začatí exekúcie, je exekútor oprávnený vymáhať. Zákonodarca pritom nestanovil, komu exekútor toto upovedomenie doručí.

 

Záver

Do praxe je potrebné zhrnúť dva aspekty vyplývajúce z novej legislatívy: (1)V drobných exekúciách exekútor nevykonáva exekúciu predajom nehnuteľnosti v ktorej má povinný trvalý alebo prechodný pobyt a je limitovaný pri vymáhaní trov exekúcie a trov právneho zastúpenia (okrem zákonných výnimiek). (2) Oprávnený si nemôže uplatniť príslušenstvo pohľadávky, v prípade ak podá návrh na vykonanie exekúcie po lehote troch rokov od vykonateľnosti rozhodnutia a exekútor do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie pre neho vymôže trovy právneho zastúpenia len za dva úkony.

 

JUDr. Anetta Demešová, súdna exekútorka

 Vráble, 26.5.2014

 

Zverejnené 26.05.2014

<< Späť na aktuality