Nároky zo spotrebiteľskej zmluvy a podaj návrhu cez súd v Banskej Bystrici

V zmysle § 48 ods. 4 písm. d) Exekučného poriadku, ak je exekučným titulom priznaný nárok zo spotrebiteľskej zmluvy, k návrhu na vykonanie exekúcie sa musí pripojiť spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje. To neplatí ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní.