Naše vyjadrenie k novele Exekučného poriadku

V praxi sa stretávame s tým, že oprávnený (veritelia), ktorí podávajú na exekútorské úrady väčšie množstvo návrhov, si robia pravidelne štatistiky vymoženia svojich pohľadávok. Funguje to tak, že ak má exekútor výborné výsledky, je mu pridelených viac prípadov. Oprávneného nezaujíma spôsob, ako exekútor vymôže zverené pohľadávky. Spôsob je vždy na súdnom exekútorovi. Práve prístup k prípadom, k vymáhaniu, zvolené postupy a prostriedky, tvoria rozdielnosť úspešnosti jednotlivých úradov. V prípade ak vymožiteľnosť exekútora klesne pod stanovenú hranicu, súdny exekútor je vylúčený zo spolupráce.

Exekútorský úrad je momentálne ako ktorákoľvek firma - zisk musí mať vyšší ako výdavky. Aj v situácii, keď exekútorovi klesne inkaso (z dôvodu menšieho počtu prípadov, alebo z dôvodu nižšej vymožiteľnosti niektorých pohľadávok), musí reagovať podnikateľsky. Musí znížiť náklady na chod úradu. V prípade ak ich nezníži, dostáva sa do situácie, kedy je pred rozhodnutím, z akých zdrojov bude financovať ďalší chod úradu. Najhorším možným riešením je spotrebovanie peňazí veriteľa. 

Aj menší veritelia, ktorí podávajú malé množstvo návrhov (jeden - dva ročne) na vykonanie exekúcie sa orientujú na exekútora, ktorý má výborné výsledky,  a dobrú profesijnú povesť.

Úspech pri vymáhaní, ktorý závisí od prístupu exekútora, od organizácie práce exekútorského úradu je jediným kritériom prideľovania väčšieho množstva prípadov. Veritelia chcú byť informovaní o konaniach a vyžadujú od úradov rôzne informácie a zostavy o konaniach. Veriteľom (podľa ich vyjadrenia) je jednoduchšie komunikovať s menším počtom úradov.

Preto, aj v prípade ak sa exekútorovi darí vymáhať, a aj vtedy, ak sa exekútorovi nedarí, musí byť v prvom rade dobrý manažér. Manažér ktorý v neposlednom rade slúži právnemu systému. Manažér, ktorý svojou činnosťou (ktorá má podnikateľský prvok) zabezpečuje občanom SR ústavné právo v zmysle Čl 46 ods. 1 Ústavy SR.

Zverejnené 07.10.2016

<< Späť na aktuality