Notárska zápisnica ako exekučný titul

Na notárske zápisnice vyhotovené po 14. 10. 2008, pokiaľ záväzok vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov (najčastejšie pôjde o zmluvu o pôžičke alebo zmluvu o úvere), sa vzťahuje obmedzenie v tom smere, že ich predmetom môže byť len suma istiny a úrokov z omeškania. V ostatných prípadoch (teda keď je predmetom právneho úkonu iné plnenie ako poskytnutie peňažných prostriedkov) sa záväzok nemôže týkať zmluvných pokút. 

Zavedenie tohto ustanovenia je v súlade s trendom európskeho práva na ochranu spotrebiteľa.

V prípade, ak dôjde k porušeniu tohto ustanovenia a notárska zápisnica obsahuje nedovolený predmet plnenia, pokiaľ je zakázaná časť oddeliteľná od ostatnej, súd v zmysle zásady favor actio zamietne žiadosť o udelenia poverenia len čiastočne, v opačnom prípade zamietne udelenie poverenia v plnom rozsahu.

Keďže notárska zápisnica má charakter verejnej listiny, má sa za to, že údaje v nej obsiahnuté sú pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak. Na základe uvedeného je prípustná možnosť, aby bola notárska zápisnica predmetom súdneho preskúmania (mimo exekučného konania).

 

Zverejnené 26.09.2014

<< Späť na aktuality