Novela Exekučného poriadku. Ako sa vyvíja názor odbornej verejnosti na novelu.

Nové názory odborníkov hovoria o možnej protiústavnosti

Za ostatné týždne odzneli v médiách dôvody zavedenia novely Exekučného poriadku. Predkladatelia novely v médiách poukazujú na pozitíva novely. Tieto majú mať vplyv na dlžníkov, a to aj v súvislosti so zmenami iných zákonov, ktoré sú ministerstvom navrhované. Dlhodobo sa komunikuje pozitívny dopad pripravovaných zmien na zefektívnenie vymožiteľnosti práva a poskytnutie primeranej ochrany základných práv dlžníka. (články v našich Aktualitách)

Prezident SKE JUDr. Ing. Miroslav Paller vystúpil dňa 3.11.2016 v spravodajskej televízii TA3 a venoval sa pozitívam pripravovaných zmien. Záznam je uverejnený v archíve televízie alebo na našej stránke v Aktualitách. S tým, ako sa novela posunula do druhého čítania v NR SR, začínajú sa objavovať aj názory, ktoré v pripravovaných normách vidia protiústavnosť.

„Možná protiústavnosť“ novely:

JUDr. Marián Giba, PhD. , Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva, Prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou, verejne vyjadril svoj názor a možné kolidovanie niektorých ustanovení s Ústavou SR. (Televízia TA3 – uložené aj v našich Aktualitách)

V čom by mohla byť protiústavnosť:

  1.  Náhodné elektronické prideľovanie návrhov súdnym exekútorom prostredníctvom súdu v Banskej Bystrici vo vzťahu k veriteľom

Pohľadávka je predmetom vlastníckeho práva veriteľa. Elektronickým prideľovaním návrhov stratí veriteľ právo vybrať si exekútora a teda aj možnosť disponovať so svojim majetkovým právom. Veriteľ bude zbavený práva na výber. Toto tvrdenie je podložené aj štatistickými hodnoteniami úspešnosti súdnych exekútorov samotnými oprávnenými. Oprávnení disponujú objektívnymi údajmi, kde vedia preukázať, že vymožiteľnosť svojich pohľadávok je u rôznych exekútorov rozdielna. Ďalšou skutočnosťou je to, že oprávneným by komunikáciou s viacerými exekútorskými úradmi vznikli pridané náklady, s ktorými nateraz nepočítajú.

  • z rozhodnutia pléna Pl. US 37/99, k obmedzeniu legálne nadobudnutých vlastníckych práv:

Rovnosť zákonného obsahu garantované Čl 20 ods. 1Ústavy SR sa vzťahuje na oprávnenie vlastníka predmetu vlastníctvo držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.

Pod vlastníckym právom v subjektívnom zmysle chápeme všeobecné, priame právne panstvo nad vecou, ktoré je vo verejnom alebo súkromnom záujme obmedzené právnym poriadkom danej spoločnosti. Medzi jednotlivými oprávneniami vlastníka niet nijakej neprekročiteľnej hranice a ani sa nimi rozsah a obsah vlastníctva nevyčerpáva.

Výkon vlastníckych práv teda znamená nielen majetok mať (vlastniť), ale s ním právne relevantným spôsobom nakladať k účelu, na ktorý bol nadobudnutý. Vlastníctvo je ekonomický pilier právneho štátu.

 

2. Náhodné elektronické prideľovanie návrhov súdnym exekútorom prostredníctvom súdu v Banskej Bystrici vo vzťahu k súdnym exekútorom

Súdny exekútor vykonáva pri výkone exekučnej činnosti verejnú moc, ale súčasne sú exekútori podnikatelia podnikajúci ako slobodné povolanie (fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona). Novela by priniesla exekútorom neprimeraný zásah do práva na podnikanie. Hospodárska súťaž by neprebiehala na celom území SR, ale vo výrazne obmedzenom území.

  • z rozhodnutia pléna PL. US 13/09, k obmedzeniu práva na podnikanie:

Nemožno legitimizovať také legislatívne opatrenie alebo iný obmedzujúci zásah, ktoré úspech určitej skupiny podnikateľov alebo osôb uskutočňujúcich inú zárobkovú činnosť v zákonom vytvorenom konkurenčnom (trhovom) prostredí bez ústavne akceptovateľného dôvodu (cieľa) neodôvodnene sťažuje alebo dokonca priamo vylučuje v prospech úspechu inej skupiny podnikateľov alebo skupiny ďalších subjektov uskutočňujúcich inú zárobkovú činnosť.

 

„Čo nevyrieši“ novela podľa odborníkov

  1. Nezávislosť a nestrannosť exekútorov cez elektronické prideľovanie spisov.

Podľa JUDr. Gibu, nezávislosť a nestrannosť exekútora nemá súvis s prideľovaním formou náhodného výberu. Nezávislosť a nestrannosť exekútora sú aj teraz podmienkami konania. Súdny exekútor je nestranný aj za súčasného znenia zákona, nakoľko môže vykonávať len činnosti súvisiace s exekučnou činnosťou. Nemôže podnikať, nemôže byť zamestnaný a nemôže pôsobiť v žiadnych obchodných spoločnostiach. Súdny exekútor je aj teraz nezávislý pre svoj subjektívny nestranný vzťah k veci alebo k účastníkom konania. Aj teraz platí, že účastníci konania môžu podať na súd návrh na vylúčenie súdneho exekútora ak majú pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti exekútora. Dokonca zákon prikazuje exekútorovi podať bezodkladne návrh na súd na svoje vylúčenie z dôvodu zaujatosti k účastníkom konania, k ich zástupcom alebo k veci.

 

  1. Odbremenenie súdov od exekučnej agendy

Novela Exekučného poriadku nevyrieši cca. 3,5 milióna už začatých konaní, nakoľko podľa prechodných ustanovení sa bude týkať len nových konaní. Preto sa staré konania ešte dokončia na terajších súdoch.

Podľa odborníkov, môžu zmeny skončiť na Ústavnom súde SR. Je preto možné, že ak budú zmeny prijaté, budú len dočasné.

 

 

 

JUDr. Anetta Demešová, súdna exekútorka

 Vráble, 07.11.2016

 

Zverejnené 09.11.2016

<< Späť na aktuality