Novela zákona o tepelnej energetike zavádza exekučnú imunitu pre štátne teplárne

Dňa 15.12.2015 NR SR opätovne schválila novelu zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ktorú po prvý raz schválila NR SR v skrátenom konaní dňa 25. 11.2015, ktorú však prezident nepodpísal. Novela zákona o tepelnej energetike nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Novela zavádza do zákona nový § 28a s názvom „Majetok nepodliehajúci exekúcii“, ktorý zakotvuje absolútnu exekučnú imunitu pre štátne teplárne. Subjektom exekučnej imunity bude držiteľ povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so 100% majetkovou účasťou štátu. Predmetom exekučnej imunity bude nehnuteľný majetok takéhoto subjektu, jeho peňažné prostriedky, pohľadávky a finančné nástroje v jeho vlastníctve, ako aj iný jeho majetok, ak slúži na výrobu a rozvod tepla.

Novela bola prijatá ako reakcia na jednotlivý súdny spor štátnej teplárne a súkromného subjektu. Prezident považuje novelu zákona za protiústavnú.

Jedným z dôvodov prijatia novely bolo zabrániť ohrozeniu výroby tepla a jeho rozvodu konečným odberateľom, vrátane domácností, čo zabezpečujú aj neštátne teplárne, ktoré však takúto exekučnú imunitu nemajú,

V súvislosti s danou novelou sa natíska otázka primeranosti takejto ochrany štátu a dôvodnosť rozdielneho zaobchádzania podľa toho či ide o majetok štátu alebo iných subjektov, čo bol primárny dôvod pre ktorý prezident zákon vrátil zákon do parlamentu. Exekučnou imunitou štátu sa zaoberal aj ÚS SR v Náleze sp. zn. PL. ÚS 111/2011 zo 4. júla 2012, kde uviedol, že exekučná imunita štátu ústavne akceptovateľná len za predpokladu, že sa dôsledne posúdi jej opodstatnenosť a rozsah. Je však ústavne neudržateľná, ak obmedzuje základné právo veriteľa štátu na súdnu ochranu do tej miery, že sa toto právo stáva iluzórnym pre faktickú nemožnosť ho reálne uplatniť.

Exekučná imunita štátu tak musí spĺňať požiadavku dôvodnosti a primeranosti a ochrana majetku štátu nesmie byť tak rozsiahla, aby znemožňovala nútený výkon rozhodnutia súdu.

 

Mgr. Eva Dobríková, Vykonávateľ exekučného oddelenia

 

Zverejnené 18.12.2015 

<< Späť na aktuality