Rozhodcovský rozsudok vo vzťahu k exekučnému konaniu

Úvodom

Exekučné konanie možno definovať ako nútený výkon exekučných titulov. Právoplatný a vykonateľný exekučný titul je obligatórnou súčasťou k návrhu na vykonanie exekúcie. V zmysle ustanovenia § 41 ods. 1  zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), možno exekučný titul definovať ako vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Jedným z explicitne vymedzených rozhodnutí, ktoré môžu byť exekučným titulom sú aj  vykonateľné  rozhodnutia rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených.

 

Zákon č. 335/2014 z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Uvedeným zákonom sa preberajú smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004, a smernica 2009/22/ES, na základe čoho sa následne  vytvárajú predpoklady inštitucionálnych záruk nestranného a nezaujatého rozhodovania. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní tak v konečnom dôsledku predstavuje režim, ktorý sa  vzťahuje  na všetky mechanizmy alternatívneho riešenia sporov.

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je výsledkom  nutnosti vyriešenia spotrebiteľských sporov,  odbremenenia všeobecných súdov vytvorením osobitného druhu mimosúdneho riešenia sporov, ktoré je blízke rozhodcovskému konaniu.

Spotrebiteľský spor definuje priamo ustanovenie § 2 zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Je to spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Spotrebiteľské spory môžu byť v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a len spotrebiteľská rozhodcovská zmluva môže založiť právomoc stáleho rozhodcovského súdu v spotrebiteľských sporoch.

 

Rozhorcovský rozsudok

Rozhodcovský rozsudok je výsledkom rozhodovacej činnosti rozhodcovského súdu ako alternatívneho spôsobu pre riešenie sporu subjektov právneho vzťahu. Rozhodnutie je záväzné pre účastníkov a je vynútiteľné zákonnými prostriedkami.  Rozhodcovský rozsudok musí mať vždy listinnú podobu. Elektronická podoba rozhodcovských rozsudkov nebude prípustná, aj keby spĺňala všeobecné požiadavky na písomnú formu právneho úkonu.

    

Rozhodcovský rozsudok je spôsobilým exekučným titulom, za predpokladu, že nedošlo k jeho zrušeniu.

 

V exekučnom konaní platí zásada rovnosti zbraní. V zmysle III. ÚS 11/2011-52: Ak exekučný súd formalistickým výkladom právnej normy poskytne ochranu právom nechránenému záujmu povinného na úkor právom chráneného záujmu oprávneného na čo najrýchlejšom uspokojení právoplatne judikovanej pohľadávky, je jeho rozhodnutie ústavne neakceptovateľné. Výklad právnej normy, na základe ktorého sa priznáva právna ochrana zneužitia práva, je ústavne nekonformný.

Najvyšší súd SR v uznesení 3M Cdo 11/2010, vyslovil záver , že „vzhľadom na to, že právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu, účinky rozhodcovského rozsudku majú ten dôsledok, že exekučný súd musí s takýmto rozsudkom nakladať rovnako ako s rozsudkom všeobecného súdu. V opačnom prípade by porušil zásadu rovnocennosti a neprípustne uplatnil rozdielny procesný postup v prípade, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného všeobecným súdom a iný prístup, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného v rozhodcovskom konaní. Konkrétne to teda znamená, že rozsudkom rozhodcovského súdu je exekučný súd viazaný rovnako, ako je viazaný rozsudkom všeobecného súdu. Vyplýva to z § 159 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, v zmysle ktorého výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány. To isté teda platí aj v prípade, ak ide o rozsudok rozhodcovského orgánu."

Zákonom č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní priamo v ustanovení § 41 ods. 1 a 2 bolo zakomponované  uvedené konštatovanie Najvyššieho súdu, čím rozhodcovský rozsudok, získal priamo zo zákona účinky právoplatného rozsudku všeobecného súdu.

 

Problémy v aplikačnej praxi

Najpálčivejším problémom pri exekučnom konaní , kde ako exekučný titul vstupuje práve rozhodcovský rozsudok, je zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie exekučným súdom.  Aplikačná prax nadviazala na úsilie aproximácie a harmonizácie práva Európskej únie s vnútroštátnym  právom, pričom v prvom rade dôraz kladie na ochranu spotrebiteľa pred nekalými obchodnými podmienkami. Spotrebiteľ ako hnací motor ekonomiky, tak dostal z nášho pohľadu zvýšenú ochranu, pričom základný účel rozhodcovského rozsudku  a rozhodcovského konania stráca na svojej právnej sile,  z pohľadu rovnosti účastníkov konania, kedy je dlžníkom aj po podpise rozhodcovskej  zmluvy priznané oprávnenie obrany voči zmluve.

 

Dôvody nevydania poverenia

Ochrana spotrebiteľa ako povinného v exekučnom konaní sa  v praxi prejavuje najmä v zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučný súd je pri vydávaní poverenia na vykonanie exekúcie povinný v súlade s ustanovením § 44 ods. 2 Exekučného poriadku,  preskúmať žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul.

Najčastejšími dôvodmi zamietnutia žiadosti o udelenie poverenia pred účinnosťou zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (účinný od 01.01.2015) ,  vyplýval  ešte z ustanovenia § 45  zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktoré bolo s účinnosťou od 01.01.2015 zrušené. Pri vydávaní poverenia sa exekučný súd pri  rozhodcovských rozsudkoch v zásade opieral o uvedené ustanovenie  § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, pričom ex offo skúmal , či exekučný titul má resp. nemá právne vady tak z formálnej ako aj z materiálnej stránky.

 

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

„Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.“

Uvedené ustanovenie v  nadväznosti na ustanovenie § 53 ods. 1 až 4  Občianskeho zákonníka  býva najčastejším dôvodom zamietavého stanoviska exekučného súdu pri udeľovaní poverenia na vykonanie exekúcie, v nadväznosti na ustanovenie § 53 ods. 5 OZ, kedy  neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

 

Najčastejšími dôvodmi sú:

  • nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa - „neprijateľná podmienka“
  • podmienky , ktoré neboli individuálne dojednané – tzv. formulárové a predtlačené zmluvné podmienky
  • neprijateľné zmluvné podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka
  • absolútne neprijateľná podmienka v spotrebiteľskej zmluve v zmysle § 53 ods. 4 písm. r) – výlučnosť riešenia sporov v rozhodcovskom konaní
  • neplatnosť právneho úkonu v zmysle ustanovenia § 39a Občianskeho zákonníka – úžera
  • rozpor s ustanoveniami smernice Rady č. 93/13 EHS z 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

 

Aplikácia zákona  č. 335/2014 z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní vexekučnom konaní

Zavedením citovaného zákona v súvislosti s exekučným konaním ukladá priamo povinnosť exekučnému súdu  pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom spore, preskúmať  okrem súladu žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a návrhu na vykonanie exekúcie so zákonom, či spotrebiteľská rozhodcovská zmluva spĺňa podmienky ustanovené právnymi predpismi, či bolo rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore vydané rozhodcom, ktorý bol v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, a pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania mal povolenie rozhodovať spotrebiteľské spory, rozhodcovské rozhodnutie spĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu a či je vykonateľné.

Ak súd dospeje k záveru, že nie je splnená ktorákoľvek z podmienok podľa prvej vety, žiadosť o udelenie poverenia zamietne. Po právoplatnosti uznesenia o zamietnutí žiadosti na vydanie poverenia súd exekučné konanie zastaví.

Zákon ukladá súdnemu exekútorovi povinnosť v konaniach na podklade rozhodnutí v  spotrebiteľských sporoch, v upovedomení o začatí exekúcie poučiť povinného , ktorý je spotrebiteľom , o možnosti podať v lehote na podanie námietok proti exekúcii žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Poučenie musí obsahovať aj vzor tejto žaloby.

Ochrana spotrebiteľa  - povinného v exekučnom konaní , bola posilnená aj novým ustanovením o odklade exekúcie , a to § 56 ods. 5 Exekučného poriadku, kedy súd povolí odklad exekúcie, ak povinný v lehote na podanie námietok proti exekúcii podá žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Ak súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozhodnutia zamietne, po právoplatnosti rozhodnutia sa v exekúcii pokračuje. Ak súd žalobe vyhovie a rozhodcovské rozhodnutie zruší, súd exekúciu podľa tohto zákona zastaví.

   

Záver    

Prijatím zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní bola spotrebiteľovi poskytnutá komplexná  ochrana a bol zavŕšený proces inštitútov práva spotrebiteľov . Prijatie opatrení na ochranu spotrebiteľa boli posilnené práva ochrany , ktoré boli dôvodené  nerovným postavením spotrebiteľa vo vzťahu k dodávateľovi. Ochrana spotrebiteľa by mala prispieť k riadnemu fungovaniu podnikateľského prostredia a vnútorného trhu. Podľa tvrdenia Európskeho parlamentu,  by malo byť spotrebiteľské rozhodcovské konanie  alternatívnym spôsobom riešenia sporov, ktoré by nízkonákladovým, jednoduchým a rýchlym spôsobom riešili mimosúdne spory medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

Účelom sprehľadnenia a zavedenia inštitútov ochrany spotrebiteľa bolo v neposlednom rade aj odbremenenie všeobecných súdov od spotrebiteľskej agendy, v nadväznosti na eliminovanie zmlúv, ktoré svojím obsahom odporujú dobrým mravom , resp. sú absolútne  neplatným právnym úkonom.

Je však otázkou , či spotrebiteľské právo a zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní bude plniť uvedený účel. Posilnenie práva na strane spotrebiteľa môže mať za následok , že rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul  bude v praxi čoraz zriedkavejším exekučným titulom. 

 

Mgr. Veronika Bihariová, Pracovník právneho oddelenia

 

Zverejnené 03.03.2015 

<< Späť na aktuality