Slovákov strašia e-maily od falošných exekútorov

V poslednom období sa v e-mailových schránkach na Slovensku a v Českej republike objavujú podozrivé e-maily od falošných súdnych exekútorov, ktoré vyzývajú občanov – povinných na úhradu pohľadávky, a to na základe neexistujúcej exekúcie. Slovenská komora exekútorov (SKE) túto situáciu eviduje, pričom varuje občanov pred uvedenými falošnými e-mailovými správami. Poznatky o falošných e-mailoch boli SKE odstúpené na príslušné orgány, aby v uvedenej veci podnikli ďalšie kroky.

 

Občania by podozrivé e-maily nemali otvárať, ani sa nimi zaoberať.


Exekučné konanie má zákonne upravený prísny procesný postup, ktorý súdny exekútor nemá právomoc obchádzať.


V zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenia § 49 od. 1,2,3 Exekučného poriadku je súdny exekútor, ktorý je  poverený na vykonanie exekúcie, povinného upovedomiť o začatí exekúcie upovedomením o začatí exekúcie, ktoré má vždy písomnú formu, má zákonom predpísané presné náležitosti a doručuje sa povinnému vždy do vlastných rúk.

V prípade pochybností o pravosti súdneho exekútora sa občan vždy môže obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov, ktorá vedie zoznam exekútorov, resp. overiť si pravosť exekútora  na stránke www.ske.sk, alebo kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti SR, prípadne webovú stránku www.justicegov.sk, kde je taktiež zverejnený zoznam exekútorov, alebo priamo kontaktovať konkrétny exekútorský úrad.


Súdny exekútor je oprávnený viesť komunikáciu s povinným aj prostredníctvom elektronickej pošty – mailom, pričom ide o vzájomnú dohodu v záujme zrýchlenia a zefektívnenia konania medzi súdnym exekútorom a povinným. Exekučný poriadok však striktne zakotvuje, ktoré úradné písomnosti je súdny exekútor povinný  doručovať účastníkovi exekučného konania písomne.


Falošné e-mailové správy boli hromadne zaregistrované najmä v Českej republike, pričom tieto správy obsahovali hlavičku väčšiny českých exekútorských úradov, ale v ich obsahu sa vyskytovali nesprávne identifikačné údaje a adresy. Prílohy týchto e-mailov obsahovali vírusy, ktoré mohli viesť k prezradeniu hesiel do elektronického bankovníctva príjemcu.


Súdna exekútorka varuje občanov pred podozrivými e-mailami a doporučuje občanom, v prípade pochybností,  obrátiť sa na vyššie uvedené inštitúcie a vyhnúť sa tak neželaným následkom.

 

Zverejnené 17.09.2014

<< Späť na aktuality