Ťažko uveriť. Exekútor vymáha 130 EUR od prváka na základnej škole - reakcia na článok

V zmysle § 62 ods. 1 Zákona o rodine: „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť“.

Neplatenie výživného na maloleté deti je v spoločnosti stále častejším javom. Zameškané ako aj bežné výživné na maloleté dieťa , resp. na dieťa, ktoré nie je schopné sa samé živiť, je možné vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora núteným výkonom. V prípade , že exekučné konanie je vedené neúspešne, je možné za zákonom stanovených podmienok požiadať príslušný Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny o tzv. náhradné výživné

Exekučné konanie je návrhové konanie. Podmienkou pre začatie exekúcie je potrebné podanie návrhu na vykonanie exekúcie, resp. spísanie zápisnice o návrhu na vykonanie exekúcie, na ktoromkoľvek exekútorskom úrade. Návrh podáva oprávnená osoba, t.j. oprávnený v exekučnom konaní. Pokiaľ je dieťa maloleté, je nevyhnutné, aby ho v konaní zastupoval zákonný, resp. iný ustanovený zástupca, vo väčšine prípadov je to matka maloletého.

V praxi sa však často krát stáva, že napr. po dohode medzi rodičmi maloletého , zástupca maloletého , podá návrh na zastavenie exekúcie.

V zmysle ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku: „Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.“

Trovy exekúcie je povinný zo zákona znášať povinný v exekučnom konaní. Výnimkou pri výživnom ako prednostnej pohľadávke, trovy exekúcie v zmysle ustanovenia § 203 ods. 2 posledná veta Exekučného poriadku , znáša pri nemajetnosti povinného súd. Pokiaľ návrh na zastavenie exekúcie podá oprávnený, tzn. zákonný, resp. iný zástupca maloletého oprávneného, je povinný uhradiť trovy exekúcie, ktorých náhradou ho zaviaže exekučný súd v uznesení v nadväznosti na vyššie citované ustanovenie Exekučného poriadku.

Na úhradu trov má súdny exekútor zákonný nárok. Podaním návrhu na zastavenie exekúcie je exekučný súd povinný zaoberať sa týmto podaním a zároveň je povinný rozhodnúť o tom, kto a v akej výške hradí trovy exekúcie. Dôsledkom zastavenia exekúcie zavinením oprávneného (podaním návrhu na zastavenie exekúcie), tieto znáša oprávnený, tzn. maloletý povinný, v konečnom dôsledku, tieto hradí zákonný zástupca.

K týmto situáciám dochádza právnou nevedomosťou zástupcu maloletého, prípadne nedostatočným poskytnutím informácií pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie. Poskytnutím ucelenej informácie o konaní ,  dôsledkoch podaní oprávneného v exekučnom konaní a záujmom oprávneného o postup v exekúcii, je možné týmto pre oprávneného „nepriaznivým následkom“ predísť.

 

Zverejnené 01.12.2014

<< Späť na aktuality