Vplyv novely Občianskeho súdneho poriadku na nároky zo zmenky

Dňa 9.12.2015 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účelom návrhu zákona podľa dôvodovej správy má byť zvýšenie ochrany spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi v SR, a to zamedzením zneužívania niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom.

Predmetná novela má výrazný vplyv aj na exekučné konanie. Mení a dopĺňa Exekučný poriadok, a to vo vzťahu k nárokom, ktoré sú uplatňované zo zmenky.

Novela zavádza nové ustanovenie, podľa ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou, oprávnený opíše aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným. K návrhu na vykonanie exekúcie bude pritom potrebné pripojiť dôkazy, ktoré tieto skutočnosti osvedčujú.

Po účinnosti predmetnej novely súd žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne aj vtedy, ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu, ktorý bol vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi.“

Novela zavádza nový dôvod, v dôsledku ktorého súd exekúciu zastaví, a to ak rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo vydané v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi alebo so zákonom.

Predmetnou novelou budú do veľkej miery ovplyvnené už začaté exekučné konania, ktoré sú vymáhané na základe exekučného titulu, ktorý vyplýva z nároku oprávneného zo zmenky. V exekučných konaniach, ktoré boli začaté pred účinnosťou novely a v ktorých sa odo dňa účinnosti novely pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie vyžaduje, aby oprávnený opísal aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným a pripojil dôkazy, ktoré tieto skutočnosti osvedčujú, je oprávnený povinný doplniť návrh na vykonanie exekúcie o tieto skutočnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti novely. Tieto exekučné konania sa odo dňa účinnosti novely odkladajú priamo zo zákona. Ak oprávnený nedoplní žiadosť o udelenie poverenia v stanovenej lehote, súd exekúciu zastaví. Ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie doplní v stanovenej lehote, súd preskúma, či je daný dôvod na zastavenie exekúcie, a ak exekúciu nezastaví, rozhodne o jej pokračovaní.

Predmetná novela nadobudne účinnosť dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

 

Mgr. Jela Balková, Vykonávateľ exekučného oddelenia

 

Zverejnené 21.12.2015 

<< Späť na aktuality