Výpočet zrážok zo mzdy a z iných príjmov v zmysle novely nariadenia vlády

V súlade s exekučným poriadkom sa zrážky zo mzdy a iného príjmu povinného vykonávajú z čistej mzdy povinného.

Čistá mzda sa pre účely exekúcií vypočíta tak, že od hrubej mzdy povinného sa odpočíta:

  • preddavok na zdravotné poistenie,
  • poistné na sociálne poistenie,
  • preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb,
  • príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

 

Následne sa určí, na aké sumy sa povinnému nesmie siahnuť. Exekučný poriadok ukladá, že povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma. Základná suma sa vyráta ako percento z výšky aktuálneho životného minima.

Základom pre výpočet nepostihnuteľných súm za príslušný mesiac bude teda aktuálna výška životného minima. Od 1. 7. 2015 je aktuálna suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 EUR.

 

Základná suma, na ktorú zamestnávateľ v žiadnom prípade nesmie zamestnancovi siahnuť je konkrétne:

  • základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, bude od 1.1.2016 100 % sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, teda 198,09 EUR, 
  • základná suma na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné,  zostáva vo výške 25 % sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, táto suma sa týka manželky a detí žijúcich v spoločnej domácnosti, teda 49,52 EUR na každú vyživovanú osobu,
  • ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je vo výške 70 % základnej sumy na povinného, teda 70% zo 60% zo sumy životného minima, čo predstavuje 83,20 EUR /70% zo sumy 118,85 EUR.

 

Exekučný poriadok stanovuje sumu, na ktorú sa nesmie povinnému siahnuť, zároveň však určuje aj sumu, nad ktorú sa vykonávajú zrážky zo mzdy bez obmedzenia. Ide o sumu vo výške 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, teda sumu vo výške 297,13 EUR.

Na vymoženie neprednostnej pohľadávky možno zraziť len jednu tretinu zvyšku čistej mzdy povinného, na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Aké pohľadávky patria medzi prednostné bližšie upravuje § 71 ods. 2 Exekučného poriadku.

 

V praxi môžu nastať dva prípady:

1.  Zvyšok čistej mzdy po odpočítaní základnej nepostihnuteľnej sumy zamestnanca nepresahuje 150 % sumy životného minima, vtedy sa suma zvyšku čistej mzdy zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na číslo deliteľné troma a rozdelí sa na tri tretiny.

 

Príklad:

Zamestnanec má prednostnú exekúciu, je ženatý a bezdetný.

- čistá mzda zamestnanca: 430,61 EUR

- nepostihnuteľná suma na povinného od 1.1.2016: 198,09 EUR

- nepostihnuteľná suma na manželku: 49,52 EUR

- nepostihnuteľné sumy spolu 247,61 EUR

- zvyšok čistej mzdy 430,61 – 247,61 = 183,00 EUR

 

Tretinový systém v zmysle nariadenia končí pri sume 297,13 EUR. Suma, ktorá sa zrazí bez obmedzenia, je preto 0,00 EUR.

Zostatok čistej mzdy vo výške 183,00 EUR je číslo deliteľné troma, takže hodnota jednej tretiny je v tomto prípade 61,00 EUR.

Prvá a druhá tretina zvyšku čistej mzdy v celkovej výške 122,00 EUR sa použije na uspokojenie príslušnej pohľadávky.

Tretia tretina sa vyplatí zamestnancovi spolu s nepostihnuteľnými sumami. Zamestnanec teda na mzdu dostane 61,00 EUR (tretina) +247,61 EUR (nepostihnuteľné sumy spolu) = 308,61 EUR.

 

2.  Zvyšok čistej mzdy po odpočítaní základnej nepostihnuteľnej sumy zamestnanca presahuje 150 % sumy životného minima, potom sa  suma vo výške 150 % životného minima sa rozdelí  na tri tretiny a určí sa suma nad 150 % životného minima, ktorá sa zrazí bez obmedzenia.

Tretinový systém končí pri sume 297,13 EUR a úhrn čistej mzdy nad túto sumu sa zrazí bez obmedzenia. Čiastka 297,13 EUR sa rozdelí na tri tretiny.

Príklad:

Zamestnanec má prednostnú exekúciu, je ženatý a má dve deti.

- čistá mzda zamestnanca: 710,43 EUR

- nepostihnuteľná suma na povinného od 1.1.2016: 198,09 EUR

- nepostihnuteľná suma na manželku: 49,52 EUR

- nepostihnuteľná suma na obe deti: 49,52 EUR x 2 = 99,04 EUR

- nepostihnuteľné sumy spolu 346,65 EUR

- zvyšok čistej mzdy 710,43 – 346,65 = 363,78 EUR

Suma ktorá sa zráža bez obmedzenia je 363,78 EUR - 297,13 EUR = 66,65 EUR.

Zostatok čistej mzdy na delenie troma je 297,13 EUR, číslo zaokrúhlené na deliteľné troma je 297,12 EUR. Jedna tretina tak predstavuje sumu vo výške 99,04 EUR.

Prvá a druhá tretina zvyšku čistej mzdy v celkovej výške 198,08 EUR (99,04 EUR x 2) + suma na zrazenie bez obmedzenia 66,65 EUR, čiže spolu suma 264,73 EUR, sa použije na uspokojenie prednostnej pohľadávky.

 

Zverejnené 21.01.2016

<< Späť na aktuality