Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza nové pravidlá pre spotrebiteľské exekúcie. Vznikol Centrálny register exekúcii

Od 1. januára 2015 vstupuje do účinnosti zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom sa implementuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov).

Zákon upravuje spotrebiteľské rozhodcovské konanie, podmienky spotrebiteľského rozhodcovského konania, podmienky na udelenie a zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory pre rozhodcu a pre stály rozhodcovský súd, disciplinárnu zodpovednosť rozhodcu, kontrolu vykonávanú Ministerstvom spravodlivosti SR a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Spotrebiteľským sporom je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je dohoda medzi dodávateľom a spotrebiteľom o tom, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto spotrebiteľskou zmluvou súvisia, rozhodne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní určený stály rozhodcovský súd zapísaný v zozname ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a určený v tejto spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve.

Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj na rozhodcovské konania, ktorých predmetom je spotrebiteľský spor začatý pred 1. januárom 2015. Rozhodcovská zmluva uzavretá pred 1. januárom 2015 sa spravuje predpismi účinnými v čase jej uzavretia.

Zákonom č. 335/2014 Z.z. bol novelizovaný aj z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela pre prípad, že exekučným titulom je rozhodcovské rozhodnutie vydané v spotrebiteľskom spore na základe zákona č. 335/2014 Z.z.:

 

1. Súd pri vydávaní poverenia skúma okrem skutočností uvedených v §44 Exekučného poriadku, aj exekučný titul, a to:

  • či spotrebiteľská rozhodcovská zmluva spĺňa podmienky ustanovené právnymi predpismi
  • či bolo rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore vydané rozhodcom zapísaným v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory a pred stálym rozhodcovským súdom ktorý mal povolenie rozhodovať tieto spory
  • či rozhodcovské rozhodnutie spĺňa náležitosti podľa § 40 z.č. 335/2014 Z.z.
  • či je rozhodcovské rozhodnutie vykonateľné

 

Ak súd zistí, že nie je splnená niektorá podmienka, nevydá poverenie na vykonanie exekúcie. 

 

2. V upovedomení o začatí exekúcie exekútor poučí povinného:

  • povinný ktorý je spotrebiteľom môže podať, v lehote na podanie námietok proti exekúcii, žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku
  • exekútor priloží k upovedomeniu o začatí exekúcie vzor žaloby 

viď príloha

 

2. Ak povinný podá žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku:

  • súd povolí odklad exekúcie
  • súd zastaví exekúciu, ak súd vyhovie žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a tento zruší

 

3. Exekučné konanie na podklade rozhodcovského rozsudku vydaného v rozhodcovskom konaní ktorý spĺňa podmienky z.č. 335/2014 Z.z. , ktorý bol vydaný pred 1.1.2015 možno začať len do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona. Inak súd nevydá poverenie na vykonanie exekúcie a rozhodcovské rozhodnutie prestáva účastníkov zaväzovať.

 

Zákonom č. 335/2014 Z.z. bol novelizovaný z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a tento zaviedol do platnosti Centrálny register exekúcii.

 

Centrálny register exekúcii bude fungovať pre verejnosť od 1.júla 2016. Register vedie SKE. Prístup do registra bude spoplatnený. Register bude obsahovať zoznam všetkých neukončených exekúcii. Exekútori a orgány verejnej moci majú prístup bezplatný.

Momentálne SKE pracuje na technickom riešení registra exekúcii s už vybranou spoločnosťou.

 

JUDr. Anetta Demešová, súdna exekútorka

Zverejnené 18.12.2014

<< Späť na aktuality