Zrážky zo mzdy povinného od 1.1.2016 budú znížené

Od 1.1.2016 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré zvýši právnu ochranu povinných a zníži vymožiteľnosť práva oprávnených. Ochrana dlžníka sa opät týmto rieši až v exekučnom konaní a nie v základnom konaní, ako by sa to vyžadovalo. Dochádza tak k významnému narušeniu nielen právnej istoty oprávneného (účastníka exekučného konania), ale aj k narušeniu postavenia medzi účastníkmi konania (oprávneným a povinným).

Novelou nariadenia sa jednak zvyšuje základná suma, ktorú nemožno z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu zraziť, zo 60% na 100 % životného minima (198,09 EUR) prislúchajúceho plnoletej fyzickej osobe v zmysle § 1 a zároveň sa prijalo nové znenie ustanovenia § 2, ktoré dôsledne vychádza z dikcie § 70 ods. 2 Exekučného poriadku. Toto znenie zachováva súčasne platný štandard ochrany práv maloletých detí vo vzťahu k uplatňovaniu prednostných pohľadávok na výživné.

 

Príklad výpočtu zrážky zo mzdy od 1.1.2016

Zamestnanec má prednostnú exekúciu, je ženatý a má dve deti.

  • čistá mzda zamestnanca: 710,43 EUR
  • nepostihnuteľná suma na povinného od 1.1.2016: 198,09 EUR
  • nepostihnuteľná suma na manželku: 49,52 EUR
  • nepostihnuteľná suma na obe deti: 49,52 € x 2 = 99,04 EUR
  • nepostihnuteľné sumy spolu 346,65 EUR
  • zvyšok čistej mzdy 710,43 – 346,65 = 363,78 EUR

Suma ktorá sa zráža bez obmedzenia je 363,78 EUR - 297,13 EUR = 66,65 EUR.

 

Zostatok čistej mzdy na delenie troma je 297,13 EUR, číslo zaokrúhlené na deliteľné troma je 297,12 EUR. Jedna tretina tak predstavuje sumu vo výške 99,04 EUR.

Prvá a druhá tretina zvyšku čistej mzdy v celkovej výške 198,08 EUR (99,04 EUR x 2) + suma na zrazenie bez obmedzenia 66,65 EUR, čiže spolu suma 264,73 EUR, sa použije na uspokojenie prednostnej pohľadávky.

 

Zverejnené 20.01.2016

<< Späť na aktuality