Bulletin PRO BONO EXE

PRO BONO EXE 01/2016

V bulletine PRO BONO EXE 01/2016 Exekútorského úradu vo Vrábľoch JUDr. Anetty Demešovej sme zamerali svoju pozornosť na Civilný sporový poriadok, ako súčasť troch procesných kódexov (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok), ktoré nahradia viac ako 50 rokov používanú terminológiu aktuálne platného Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. a jeho vplyv na exekučné konanie. Zároveň sme sa v bulletine venovali i premlčaniu príslušenstva pohľadávky po uplynutí 3 rokov od vykonateľnosti exekučného titulu. Na záver prinášame informaciu o nových pracovných postupoch na Exekútroskom úrade JUDr. Anetty Demešovej, nakoľko nastala od 01.februára 2016 povinnosť zasielať platby v IBAN tvare. Preto sme museli hľadať riešenie na úpravu našich postupov pri spracovaní a rozúčtovaní platieb, ktoré prechádzajú od povinných k oprávneným cez účet exekútorky. Pri prevádzaní finančných prostriedkov pre oprávneného sa označené platby automaticky prekonvertujú do XML tvaru (predtým ABO) a nasledovne sa po prihlásení do bankovej inštitúcie prevedú.

PRO BONO EXE 02/2015

Po niekoľko mesačnej tvorivej práci Vám opäť prinášame ďalšie vydanie bulletinu Exekútorského úradu JUDr. Anetty Demešovej PRO BONO EXE, ktorý je určený pre odbornú verejnosť. Venuje sa legislatívnym zmenám z oblasti exekučného práva, aplikačnej praxi a praktickým otázkam fungovania Exekútorského úradu. V bulletine PRO BONO EXE 02/2015 Exekútorského úradu vo Vrábľoch JUDr. Anetty Demešovej sme zamerali svoju pozornosť na novelu Občianskeho súdneho poriadku, ktorá má priamy dopad na konania, kde bol uplatnený nárok zo zmenky. Zároveň sme sa v bulletine venovali i podľa nás veľmi aktuálnej téme akou nepochybne je novela nariadenia vlady o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone exekúcie, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2016. Na záver prinášame informaciu o nových pracovných postupoch na Exekútroskom úrade JUDr. Anetty Demešovej, keď sme ako prvý exekútorský úrad na Slovnensku začali realizovať  kvalifikované elektronické podania na katastrálne úrady v SR.

 

PRO BONO EXE 01/2015

V bulletine PRO BONO EXE 01/2015 Exekútorského úradu vo Vrábľoch JUDr. Anetty Demešovej sme sa zamerali na problematiku rozhodcovského rozsudoku vo vzťahu k exekučnému konaniu, nakoľko jedným z explicitne vymedzených rozhodnutí, ktoré môžu byť exekučným titulom, sú aj vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených. Zároveň sme sa v bulletine  venovali i podľa nás veľmi aktuálnej téme akou nepochybne je Cetrálny register exekúcií. Register bude prevádzkovať na svojej webovej stránke Slovenská komora exekútorov.

PRO BONO EXE 02/2014

V bulletine PRO BONO EXE 02/2014 Exekútroského úradu vo Vrábľoch JUDr. Anetty Demešovej sme sa zamerali na problematiku Notárskej zápisnici ako exekučného titulu a aplikačnej praxi súdov pri vydávaní poverenia na vykonanie exekúcie. Prinášame praktické skúsenosti z novej formy úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov, a v závere bulletinz by sme Vám chceli predstaviť exluzívnu novinku Exekútroského úradu vo Vrábľoch JUDr. Anetty Demešovej mobilnú aplikáciu exekučná kalkulačka.

PRO BONO EXE 01/2014

Bulletin PRO BONO EXE 01/2014 Exekútroského úradu vo Vrábľoch JUDr. Anetty Demešovej je venovaný legislatívnym zmenám účinných od 1. júna 2014, v súdnom vymáhaní pohľadávok, špeciálne v exekučnom konaní.