Chcete bezpečne a výhodne nakúpiť?

Prečo kupovať veci v exekúcii?

Činnosť súdneho exekútora všeobecne, je pod dohľadom štátu, čo vytvára pre všetky subjekty zúčastnené v exekučnom konaní právnu istotu. Štát delegoval na súdneho exekútora časť svojich právomocí a súdny exekútor sa stal súčasťou súdnej moci.

Exekúcia je pod dohľadom štátu

 

Súdna exekútorka predáva hnuteľné a nehnuteľné veci na dražbe. Dražba je prostriedok k prevodu vlastníckeho práva k veci z povinného na vydražiteľa. Dražba je presne zákonom určený postup. Dražba je vždy verejná.

Dražba je transparentná

 

V čase, keď pri prevodoch vlastníckeho práva dochádza aj k podvodným konaniam, nadobudenutie vlastníckeho práva prostredníctvom exekútora sa javí ako najlepší prostriedok pre kúpu hnuteľných vecí alebo nehnuteľností. Súdna exekútorka v procese  exekúcie zabezpečí, aby sa vec vydražila bez právnych a faktických vád. Štátne orgány (dopravný inšpektorát, správa katastra) sú povinné vykonať zmenu vlastníckeho práva na základe rozhodnutia súdnej exekútorka (prípadne súdu).

Dražba je bezpečný prostriedok prevodu vlastníckeho práva

 

Cena hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci je takmer vždy určená súdnym znalcom. Výnimkou sú veci nízkej hodnoty, kde súdna exekútorka môže určiť hodnotu veci sama. Skutočnosť že cenu nehnuteľností a hnuteľných vecí väčšej hodnoty určí znalec je zárukou, že cena odráža technickú a aj trhovú hodnotu veci. Je preto zabezpečené, že cena je určená tak, aby odrážala aj prípadné závady. Súdna exekútorka po dražbe odovzdá vydražiteľovi aj znalecký posudok.

Cena vecí v dražbe je výhodná