+ Pridať tému

Akým spôsobom má exekútor so mnou komunikovať?


Odpovede:

Exekučné konanie má zákonne upravený procesný postup, ktorý má striktné pravidlá upravené v Exekučnom poriadku. V zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 v nadväznosti na ustanovenia § 49 od. 1,2,3 Exekučného poriadku je súdny exekútor, ktorý je poverený na vykonanie exekúcie, povinného upovedomiť o začatí exekúcie upovedomením o začatí exekúcie, ktoré má vždy písomnú formu, má zákonom predpísané presné náležitosti a doručuje sa povinnému vždy do vlastných rúk. Je to prvá písomnosť, z ktorej sa povinný dozvedá o začatí exekučného konania. Exekučný poriadok ukladá súdnemu exekútorovi komunikovať s povinným písomnou formou. Zákon vymedzuje, ktoré písomnosti je súdny exekútor povinný doručovať povinnému výhradne do vlastných rúk. Ide najmä o upovedomenie o začatí exekúcie, exekučný príkaz , dražobná vyhláška, atď. Exekučný poriadok nezakazuje súdnemu exekútorovi komunikovať s povinným aj prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky. Ide však o situácie, kedy už povinný disponuje s upovedomením o začatí exekúcie a sú mu známe okolnosti exekučného konania. Účelom tejto formy komunikácie je zrýchlenie , zefektívnenie exekučného konania, resp. objasnenie nejasností povinnému.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.