+ Pridať tému

Akým spôsobom postupovať, keď môj dlžník previedol nehnuteľnosť na inú osobu?


Odpovede:

V prípade, ak sa Váš obchodný partner ocitol v konkurze alebo reštrukturalizácii je potrebné, aby ste si svoju pohľadávku voči nemu prihlásili do toho ktorého konania. Ak tak neurobíte včas alebo spôsobom, akým to stanovuje právny predpis, vymožiteľnosť Vašej pohľadávky tým môže byť ohrozená. Do konkurzu / reštrukturalizácie si môžete prihlásiť len tie pohľadávky, ktoré vznikli do jeho vyhlásenia, a to tak splatné ako aj nesplatné pohľadávky. Na základe zmien, ktoré boli prijaté v roku 2012 je do konkurzu (nie však do reštrukturalizácie) možné prihlásiť aj pohľadávky voči osobe dlžníka, ktorá je odlišná od osoby úpadcu, ak sú tieto pohľadávky zabezpečené majetkom úpadcu. Prihlášky do konkurzu a reštrukturalizácie je možné podať len na predpísaných tlačivách, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti v sekcii formuláre.

Prihlášky do konkurzu odporúčame podať v základnej prihlasovacej lehote, t.j. do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Lehota začína plynúť v deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, základná prihlasovacia lehota uplynie v najbližší pracovný deň. V konkurze je možné prihlásiť aj pohľadávky po uplynutí vyššie uvedenej základnej lehoty, avšak najneskôr do zverejnenia zámeru správcu zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku. Následkom podania prihlášky po základnej prihlasovacej lehote je to, že pohľadávku môžete prihlásiť len ako nezabezpečenú (ak by ste aj v prihláške uviedli zabezpečenie, nebude sa naň prihliadať), vaša pohľadávka bude uspokojená len pomerne z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a ako veriteľ nebudete môcť hlasovať na schôdzi veriteľov, byť volený do veriteľského výboru a ani poprieť pohľadávky iných veriteľov. Prihláška sa v jednom vyhotovení so všetkými prílohami doručuje správcovi a súdu, ktorý vyhlásil konkurz. Základnú prihlasovaciu lehotu stihnete len v prípade, ak prihláška bude najneskôr v 45. deň po vyhlásení konkurzu prevzatá správcom. Podanie prihlášky na pošte v posledný deň lehoty nie je v tomto prípade postačujúce.

Podanú prihlášku nie je možné opraviť ani doplniť. Ak prihláška má chyby, riešením je späť vzatie prihlášky a podanie novej prihlášky, a to najlepšie v základnej prihlasovacej lehote. Pre prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie platia podobné pravidlá ako pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu. Rozdiel je v tom, že v prípade reštrukturalizácie sa prihláška podáva len správcovi, pričom mu musí byť doručená do 30 dní od zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku, ktorým sa povoľuje reštrukturalizácia. Rovnako ako v prípade konkurzu, aj prihláška do reštrukturalizácie musí byť v tejto lehote prevzatá správcom. Pri reštrukturalizácii netreba zabúdať na to, že prihlášku je možné podať len v 30 dňovej lehote, na podanie prihlášky po lehote sa neprihliada. Spolu s podaním prihlášky do konkurzu alebo reštrukturalizácie odporúčame podať správcovi aj žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že vaša pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Potvrdenie vám slúži ako dôkaz toho, že vaša prihláška bola podaná na predpísanom tlačivo a obsahovala základné náležitosti vyžadované zákonom. To znamená, že prihlášku správca neodmietol z formálnych dôvodov a musí sa ňou zaoberať.

Existujú tri druhy tlačív: • prihláška pohľadávky ako univerzálny vzor na prihlásenie jednej pohľadávky, tak zabezpečenej, ako aj nezabezpečenej, podmienenej alebo nepodmienenej, • prihláška súhrnnej pohľadávky, ktorou môžete prihlásiť viaceré nezabezpečené pohľadávky (pôjde najmä o prípady, ak voči úpadcovi evidujete viacero faktúr), • prihláška zabezpečenej pohľadávky, ktorá slúži iba na prihlásenie pohľadávky v konkurze, ktorú máte voči tretej osobe ale táto pohľadávka je zabezpečená majetkom úpadcu. • Pri vypĺňaní prihlášky sa riaďte informáciami o vypĺňaní a podávaní prihlášok, ktoré nájdete na jednotlivých tlačivách. • Ak si prihlasujete viacero pohľadávok a nevyužijete súhrnnú prihlášku, spolu s prihláškami musíte podať aj súhrnný prehľad prihlásených pohľadávok. • V prípade nedostatku miesta na tlačivách je možné využiť tzv. voľnú prílohu. Ak by ste vyššie uvedené prihlášky nevyplnili správne , nebude na ne správca prihliadať, čo znamená, že vaša pohľadávka bude z konkurzu / reštrukturalizácie vylúčená.

Dobrý deň, mám súdne rozhodnutie a exekúciu voči firme A, ona previedla všetok majetok na firmu B. Voči tomuto právnemu úkonu som úspešné dosiahol neúčinnosť právneho úkonu predaja majetku z firmy A na firmu B. Teraz sa však firma B dostala do konkurzu a na majetok v konkurze sa nemôže viest exekúcia, pričom na právny úkon o predaji nehnuteľného a hnuteľného majetku sa v rámci neúčinnosti právneho úkonu prihliada akoby nevznikol - prevod . Ako postupovať pri vymáhaní ,keď voči mne / pre neúčinnosť / majetok patri firme A a v skutočnosti je pod konkurzom firmy B.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.