+ Pridať tému

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či a ako je potrebné sa ochrániť pred exekúciami manžela, keď som zistila, že má z minulosti dlhy? V akom prípade sa môže siahnuť na môj majetok (keď mám na mene auto) a podobne. Čo robiť v takejto situácii? Sú deti od


Odpovede:

Ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka pojmový znak BSM – bezpodielovosť manželov. Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci, nemôže sa veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky, ktorá vznikla za trvania manželstva len voči jednému z manželov, obmedziť iba na „podiel“ tohto manžela (dlžníka) na spoločnom majetku. Uvedené ustanovenie preto umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet BSM, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania (§ 37 ods. 1 Exekučného poriadku). S tým súvisí aj ustanovenie § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba (v danom prípade žalobkyňa) uplatniť voči oprávnenému (v danom prípade voči žalovanému) na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie. Čo sa týka Vašej otázky, pokiaľ je auto súčasťou BSM, môže ho súdny exekútor v exekučnom konaní postihnúť. Pokiaľ by sa Vášmu manželovi niečo stalo, ako uvádzate, je možné, že v dedičskom konaní po zomrelom jeho pohľadávky zdedia práve deti.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.