+ Pridať tému

Dobry den, mam u vas niekolko exekucii. mozete mi ich spojiť do jednej, aby som v tom mala prehlad a platila by som len jednu?


Odpovede:

Exekučné konanie je návrhové konanie, teda exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného(veriteľa)alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia. Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č. 233/1995 Exekučný poriadok, ak povinný(dlžník) dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti(exekučný titul). Čo je exekučným titulom je bližšie špecifikované v §41 zákona č. 233/1995 Exekučný poriadok. Exekútor ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie , návrh na vykonanie exekúcie, exekučný titul a ak súd v týchto písomnostiach nezistí rozpor so zákonom, písomne poverí exekútora na vykonanie exekúcie.

Z uvedeného možno konštatovať, že každé exekučné konanie má svoj vlastný exekučný titul(prípadne viac) a každé exekučné konanie má svoje vlastné poverenie na vykonanie exekúcie. Čiže nie je možné aby sa viacero exekučných konaní zlúčilo do jedného. Z hľadiska procesných strán exekučného konania s poukázaním na stranu oprávneného(veriteľa) možno konštatovať, že nie vždy na tejto strane vystupuje jeden a ten istý oprávnený, čiže nie je možné z procesného hľadiska zlúčiť oprávneného „A“ z jedného exekučného konania a oprávneného „B“ z druhého exekučného konania do jedného spoločného exekučného konania.

Na základe uvádzaných skutočností možno vyvodiť záver, že súdny exekútor nie je oprávnený rozhodovať o zlúčení exekučných konaní do jedného spoločného avšak s poukázaním na neustálenú judikatúru súdov Slovenskej republiky ktorá sa týkala tejto problematiky nie je celkom vylúčené že príslušné exekučné súdy môžu rozhodnúť o zlúčení exekučných konaní kladne v zmysle ustanovenia § 112 ods.1 OSP na základe ktorého v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné konanie veci, ktoré sa u neho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Posudzovanie tejto problematiky je v kompetencií príslušných súdov a rozhodovanie vo veci je veľmi individuálne. Na to aby mohlo byť kladne rozhodnuté o spojení exekučných konaní musí ísť o jedného účastníka exekučných konaní a o spojení musí byť rozhodnuté tým istým súdom a teda poverenia na vykonanie exekúcie v konaniach v ktorých sa rozhoduje o spojení vydal ten istý exekučný súd.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.