+ Pridať tému

Dobrý deň, návrh na súd na zastavenie exekúcie môže podať iba exekútor, ktorý vedie exekúciu voči povinnému, alebo je to možné aj na návrh samotného povinného, ktorý je fyzická osoba, nezamestnaný a nemajetný? Ďakujem Vám za odpoveď!


Odpovede:

Súdny exekútor môže podať exekučnému súdu podnet na zastavenie exekúcie v nadväznosti na zistenú nemajetnosť povinného, v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku. V danom prípade, však musí byť zo spisového materiálu jednoznačne preukázané, že povinný je nemajetný , pričom exekučný súd v zásade dotazuje oprávneného , či so zastavením exekúcie z uvedeného dôvodu súhlasí. Povinný totiž môže v budúcnosti nadobudnúť majetok, či už dedením, reštitúciou alebo inou formou, zároveň sa povinný môže v budúcnosti zamestnať alebo získať nárok na iný príjem, ktorý podlieha exekúcii. V zmysle rozhodnutia I. ÚA 164/04, všeobecné súdy sú povinné dbať na to, aby zabezpečili taký prístup k súdnej ochrane v exekučnom konaní , ktorý nie je diskriminačný. Na uvedené rozhodnutie nadväzuje Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. M Cdo 53/01 , ktoré konštatuje, že exekučné konanie j e ovládané dispozičnou zásadou , ktorá sa prejavuje aj v spôsobe jeho skončenia. Povinný , ktorý je fyzickou osobou môže podať návrh na zastavenie exekúcie, pričom o tomto návrhu rozhoduje exekučný súd. Súd o návrhu povinného na zastavenie exekúcie rozhodne uznesením. Podanie návrhu na zastavenie exekúcie povinným nemá odkladný účinok .

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.