+ Pridať tému

Dobrý deň. Včera som znovu študoval Nariadenie vlády 268/2006 (216/2013). Ak som to správne pochopil, §1, odst.1 a odst. 2 rieši zamestnanca, pričom §2A 1, 2 riešia poberateľa dôchodkových dávok. (rozdiel vo výške základnej sumy a sumy určenej na výživn


Odpovede:

Podľa Exekučného poriadku sa pri realizácii zrážok zo mzdy a iných príjmov povinnému nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma. Jej výpočet je upravený v nariadení vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia (ďalej len „nariadenie“). V zmysle § 1 nariadenia základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. V § 2 nariadenia je upravená situácia, keď povinný poberá dôchodkové dávky. V takom prípade základná suma, ktorá sa povinnému nesmie zraziť z jeho dôchodkovej dávky, predstavuje 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. K základnej sume, ktorá sa nesmie zraziť sa pripočítava ďalšia suma na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné. Táto suma je vo výške 25% zo sumy životného minima, resp. 50% zo sumy životného minima, ak je povinný poberateľom niektorej z dôchodkových dávok.

Vo Vašom modelovom príklade nie sú dostatočne uvedené všetky údaje potrebné pre správny výpočet základnej sumy. V prvom rade základná suma sa vypočítava z čistej mzdy alebo iného príjmu povinného, avšak neuvádzate, či mzda vo výške 320 EUR je čistá mzda. Tiež neuvádzate, či má povinný manžela/manželku, pretože aj na neho sa k základnej sume pripočítava 25% resp. 50% zo sumy životného minima. Pre výpočet Vášho modelového príkladu budeme predpokladať, že mzda 320 EUR predstavuje čistú mzdu a že povinný nemá manžela/manželku. Ak má povinný viac príjmov, tvoria tieto príjmy vo svojom súčte celok, z ktorého sa vychádza pri výpočte zrážok . Preto vo Vašom prípade je potrebné spočítať mzdu z chránenej dielne vo výške 320 EUR a invalidný dôchodok vo výške 70 EUR, a teda súhrnný mesačný čistý príjem povinného predstavuje sumu vo výške 390 EUR. Nakoľko jedným z príjmov povinného je dôchodok, budeme postupovať podľa § 2 nariadenia, a teda základná suma bude 100 % zo sumy životného minima (to predstavuje v súčasnosti 198,09 EUR), k tomu pripočítame 50% zo sumy životného minima (teda 99,05 EUR) na osobu, ktorej povinný poskytuje výživné.

A teda základnú sumu vypočítame nasledovne: 198,09 EUR + 99,05 EUR = 297,14 EUR. Základná suma je teda vo výške 297,14 EUR. Zrážka sa vypočíta tak, že sa z čistej mzdy odpočíta základná suma. Suma, ktorá vznikne sa zaokrúhli smerom nadol na eurocent a následne rozdelí na tretiny. Pri neprednostných pohľadávkach sa zrážky budú realizovať iba z prvej tretiny, pri prednostných pohľadávkach sa zrážky budú realizovať najskôr z druhej tretiny, a až ak táto nestačí na uspokojenie pohľadávky, tak aj z prvej tretiny. Vo Vašom modelovom prípade by teda mesačná zrážka predstavovala sumu 30,95 EUR (ak sa jedná o neprednostnú pohľadávku), resp. sumu 61,90 EUR (ak sa jedná o prednostnú pohľadávku). Výška zrážky je maximálne do výšky pohľadávky a trov exekúcie. Prednostné pohľadávky sú uvedené v § 71 ods. 2 Exekučného poriadku.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.