Dražby - Nehnuteľnosti

Dražby hnuteľných vecí a nehnuteľného majetku, ktoré slúžia na uspokojenie oprávnených osôb v exekučnom konaní. Dražba bytov, dražby domov si môžete prehliadnuť podľa vami vybraných kritérii. Novinky v dražbe automobilov. Jednoduchý spôsob ako nadobudnúť automobil je dražba automobilov.

Dobré meno nášho úradu šírime aj tak, že ako JEDINÍ na Slovensku zverejňujeme dražby online priamo na www.exekutordemesova.sk a na našej FB stránke/Oficiálne dražby. Prečo zverejňujeme dražby? Prispievame tým výrazne k maximalizácii ceny veci a pokrytia väčšej časti pohľadávky, čo je na prospech tak oprávneného ako aj povinného.

Dražby sú bezpečný a výhodný nákup - Viac info tu

Kritériám vyhovuje 37 záznamov

TIP: Ak nevidíte celý obsah tabuľky tak si môžete daľší obsah zobraziť pomocou horizontálneho scrollovania.

TERMÍN PREDMET OKRES CENA

vydražené

EX 556/07 - Opätovná dražba - Orná pôda a trvalé trávne porasty v k.ú. Devičany o celkovej výmere 19228 m2
Predmetné pozemky sa nachádzajú v extraviláne k.ú. Horné Devičany, Devičany mimo zastavaného územia.
Levice 2 392 €

vydražené

EX 3888/15 - Orná pôda v k.ú. Bučany o celkovej výmere 10301 m2
Pozemok sa nachádza v extraviláne obce Bučany, okres Trnava. Pozemok je zlúčený v hone Klčoviny - mladý háj parc. č. CKN 1892/2 druh pozemku orná pôda. Pozemok je poľnohospodársky obrábaný nájomcom a je určený na poľnohospodársku výrobu.
5 100 €

dražba zrušená z procesných dôvodov

EX 5014/09 - Orná pôda v k.ú. Šurany o celkovej výmere 8837 m2
Parcela registra „C“ 4452/1 ktorej súčasťou je aj parcela registra „E“ č- 2855/5 k.ú. Šurany sa nachádza mimo zastavaného územia obce západne od obce Šurany časť Nový Svet.
Nové Zámky 3 170 €

nie je vytýčený nový termín dražby

EX 4681/14 - Orná pôda v k.ú. Strelnice o celkovej výmere 16906 m2
Predmetné pozemky sa nachádzajú v severozápadnej a severovýchodnej časti obce Leváre. Parcela CKN č. 1125 je umiestnená v tesnej blízkosti obce Leváre smerom na susednú obec Držkovce.
6 458 €

nie je vytýčený nový termín dražby

EX 2577/08 - Orná pôda v k.ú. Horné Saliby o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 2488,75 m2
Pozemky parciel registra „E“ o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu povinného 2 488,75 m2, parcelné číslo 4155/45, 4155/46, 4155/47, 4155/48, 4155/49 sa nachádzajú v katastrálnom území Horné Saliby
1 490 €

upustené od dražby

EX 5457/15 - Orná pôda v k.ú. Kolíňany o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 4690 m2
Predmetný pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce východne od obce Kolíňany. V čase obhliadky bol pozemok zoraný bez porastu.
Nitra 1 400 €

nie je vytýčený nový termín dražby

EX 2577/08 - Orná pôda v k.ú. Horné Saliby o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 2482 m2
Pozemok parcely registra „E“ parcelné číslo 2987 o výmere spoluvlastníckeho podielu povinného 2 482 m2 sa nachádza v katastrálnom území Horné Saliby. Parcela je súčasťou parcely registra „C“ č. 3476/57. Pozemok bol v čase ohliadky zoraný.
1 490 €

nie je vytýčený nový termín dražby

EX 2577/08 - Orná pôda v k.ú. Mostová o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 2169,75 m2
Pozemky parciel registra „E“ o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 2 169,75 m2 parc. číslo 2351, 2369/1, 2371/1 sa nachádzajú v k.ú. Mostová. Parcely sú súčasťou parciel registra „C“ č. 2349/3 a č. 2369/3. Na pozemkoch a nachádza závlahový systém a pozemok je zoraný.
1 220 €

upustené od dražby

EX 5457/15 - Orná pôda v k.ú. Kolíňany o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 5763,50 m2
Predmetný pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce východne od obce Kolíňany. V čase obhliadky bol na pozemku porast pšenice ozimnej.
Nitra 1 720 €

dražba zrušená z procesných dôvodov

EX 2856/11 - Orná pôda v k.ú. Selec o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 3366,50 m2
Pozemky parc. č. 994 a parc. č. 995 sa nachádzajú asi 1 km smerom na juh od obce Selec a sú prístupné z iného pozemku. Pozemky parc. č. 1061 a parc. č. 1062 sa nachádzajú v blízkosti obce Selec a sú prístupné z nespevnenej poľnej cesty. Pozemok parc. č. 2048 sa nachádza v časti Slivové viac ako 1 km od obce Selec proti prúdu Seleckého potoka. Prístupný je z iného pozemku.
280 €

dražba zrušená z procesných dôvodov

EX 2856/11 - Orná pôda v k.ú. Selec o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 3793 m2
Pozemok parc. č. 730 sa nachádza v blízkosti zastavaného územia obce Selec a je prístupný z poľnej cesty. Je súčasťou väčšieho pôdneho bloku využívaného na poľnohospodársku výrobu. Pozemok parc. č. 823/1 sa nachádza v blízkosti obce Selec v časti Kubánovie chríb. Je prístupný z poľnej cesty.
1 500 €

vydražené

EX 3275/11 - Orná pôda v k.ú. Jedľové Kostoľany o celkovej výmere 9328 m2
Pozemky parciel registra E na LV 1717 v katastrálnom území Jedľové Kostoľany tvoria trvalé trávne porasty, orná pôda a lesné pozemky.
Zlaté Moravce 1 150 €

nie je vytýčený nový termín dražby

EX 1193/14 - Orná pôda v k.ú. Kochanovce nad Laborcom o celkovej výmere 1464 m2
Pozemok registra „E“ parc.č. 889/1 a parc.č. 1079/3 o celkovej výmere 1 464 m2 charakterizovaný ako orná pôda sa nachádza v extraviláne obce Kochanovce západne od obce, za riekou Laborec a je prístupný po nespevnenej ceste.
590 €

nie je vytýčený nový termín dražby

EX 1193/14 - Orná pôda v k.ú. Kochanovce nad Laborcom o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 6867,50 m2
Pozemky registra „E“ o celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu povinného 6 867,50 m2 sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, využívajú sa ako orná pôda, trvalé trávne porasty, pričom časť pozemkov vo svahovitom teréne je zarastená drevinami.
2 580 €

vydražené

EX 294/10 - Orná pôda v k.ú. Nedašovce o celkovej výmere 17209 m2
Pozemky parcely registra „E“ o celkovej výmere 17 209 m2 sa nachádzajú v k.ú. Nedašovce. Pozemky sú súčasťou väčších pôdnych celkov, ktoré sú intenzívne poľnohospodársky využívané.
4 450 €