? Návod ako dražiť

EX 2515/16 - Dvojizbový byt s balkónom v obci Sirk

Kód dražby (Ex): EX 2515/16
Druh dražby: prvá dražba
Druh dražby EX 2515/16
Predmet dražby byt
Mesto: Sirk
Cena 7 100 € cena určená znaleckým posudkom

Predmetom predaja je byt č. 13 na prízemí, vchod č. 3 v katastrálnom území Sirk, okres Revúca. Jedná sa o dvojizbový byt s malým balkónom a príslušenstvom – chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC a dve pivnice v suteréne. V byte je úplné kuchynské vybavenie a hygienické vybavenie, lokálne kúrenie smaltovaným šporákom na tuhé palivo. V byte bola v roku 2011 urobená rekonštrukcia v rozsahu: plastové okná a dyhované dvere, vchodové dvere s bezpečnostným zámkom, plávajúce parketové podlahy a keramické dlažby, nové rozvody teplej a studenej vody, nové odkanalizovanie, nové vybavenie kuchyne, nové keramické obklady v kuchyni, kúpeľni a WC, nové hygienické vybavenie.

Jedná sa o murovanú bytovku. Kúrenie a ohrev teplej vody je zabezpečované individuálne pre každý byt v bytovke, nie je rozvod zemného plynu. Studená voda a kanalizácia sú napojené s priľahlej ulice.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti po zaokrúhlení bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 7 100,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky je 3 550,- EUR , slovom tritisícpäťstopäťdesiat eur, ktorú je treba zložiť najneskôr do dňa konania dražby na depozitný účet súdnej exekútorky. vedený v UniCredit Bank Slovakia, a. s., č. ú. IBAN SK63 1111 0000 0011 4136 8006, VS:251516, resp. zložiť v hotovosti najneskôr pred začatím dražby do pokladne na Exekútorskom úrade JUDr. Anetty Demešovej. Zloženie zábezpeky na účet je potrebné preukázať dokladom o vklade na účet.

Prihlasovanie záujemcov o dražbu je v deň konania dražby v čase od 09.30 hod. do 10.00 hod.

Obhliadka draženej nehnuteľnosti je stanovená na 30.8.2017 o 11:00  hod. Povinný je v uvedenom termíne a čase povinný umožniť ohliadku draženej nehnuteľnosti. V prípade záujmu o ohliadku je nutné aby záujemca minimálne 5 dní vopred kontaktoval exekútorský úrad na vyššie uvedenom t.č.

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania - v termíne do 30 dní odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom na dražbe nehnuteľnosti a to na účet súdnej exekútorky, vedený v UniCredit Bank Slovakia, a. s., č. ú. IBAN SK63 1111 0000 0011 4136 8006, VS:251516, resp. v hotovosti do pokladne na Exekútorskom úrade JUDr. Anetty Demešovej.

Najnižšie povolené zvyšovanie ceny je 200,- EUR.

Podmienky dražby: Dražiť môže každá právnická osoba, alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne, alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou.

Ustanovenia o odovzdaní vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadia ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku.

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS