? Návod ako dražiť

EX 6524/14 - Záhrady o celkovej výmere 1508 m2 v k. ú.: Obsolovce, okres: Topoľčany

Kód dražby (Ex): EX 6524/14
Druh dražby: opakovaná dražba
Druh dražby EX 6524/14
Predmet dražby pozemok
Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Topoľčany
Mesto: Horné Obdokovce
Cena 7 900 € cena znížená uznesením súdu

Pozemok je situovaný v obytnej zóne v miestnej časti Obsolovce, ktorá je administratívnou súčasťou obce Horné Obdokovce. Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce a tvorí stavebnú medzeru medzi rodinnými domami, je prístupný zo spevnenej miestnej komunikácie odkiaľ je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemok je rovinatý, bez obmedzenia. Pozemok možno využiť pre výstavbu rodinných domov a prídomovú záhradu.

Výška dražobnej zábezpeky je 3 950,00 EUR , slovom tritisícdeväťstopäťdesiat eur, ktorú je treba zložiť najneskôr do dňa konania dražby na depozitný účet súdnej exekútorky. vedený v UniCredit Bank Slovakia, a. s., č. ú. IBAN SK63 1111 0000 0011 4136 8006, VS:652414, resp. zložiť v hotovosti najneskôr pred začatím dražby do pokladne na Exekútorskom úrade JUDr. Anetty Demešovej. Zloženie zábezpeky na účet je potrebné preukázať dokladom o vklade na účet.

V zmysle § 145 ods. 1 Exekučného poriadku Okresný súd Nitra uznesením č. k. 11Er/615/2014-16 zo dňa 26.5.2016 právoplatným dňa 8.7.2016 schválil zníženie najnižšieho podania na dražbe nehnuteľnosti zo sumy 15 800,- EUR o ½ , t.j. na sumu 7 900,- EUR.

 

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS