? Návod ako dražiť

Rodinný dom - spoluvlastnícky podiel 1/2

Kód dražby (Ex): 3259/12
Druh dražby: prvá dražba
Druh dražby 3259/12
Predmet dražby rodinný dom
Kraj: Prešovský kraj
Mesto: Rož?ava
Cena 38 000 € cena určená znaleckým posudkom

Predmetom predaja je spoluvlastnícky podiel nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1325, k.ú. Rožňava, okres Rožňana vo výške 1/2 .

Jedná sa o parcelu číslo 1866/261 a 1866/486 , so súpisným číslom 797 - rodinný dom a 1211 - garáž

 

Ohliadka je stanovená na dňa 22.07.2014 o 12,00 hod. Záujemca je povinný kontaktovať EÚ min. 5 dní vopred.

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS