Ako zaplatiť dlh?

Správna výška zaplatenej sumy je pre skončenie exekúcie najpodstatnejšia

Predovšetkým je potrebné poznať správnu celkovú výšku Vášho dlhu.Ak si nie ste istí, pošlite dotaz na výšku dlhu na náš email s uvedením spisovej značky Vašej exekúcie EX, mena, priezviska, rodného čísla a trvalého bydliska. V prípade právnickej osoby uveďte názov spoločnosti, identifikačné číslo IČO, sídlo spoločnosti a osobu oprávnenú konať v mene spoločnosti.  Uprednostnite dotaz e-mailom pred telefonovaním alebo osobnou návštevou úradu. Ušetríte tým svoje peniaze a vyhnete sa problémom s veľmi vyťaženou telefónnou linkou nášho úradu.

 

Oznámte svoju aktuálnu poštovú adresu 

Ak Vám zatiaľ neboli doručené žiadne dokumenty, oznámte  na náš email poštovú adresu, na ktorú je možné Vám doručiť písomnosti. Výrazne tým urýchlite skončenie exekúcie.

 

Spôsoby úhrady dlhu

1. Bankovým prevodom na účet exekútorského úradu č.ú.:2225266001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.

  • Variabilný symbol je číslo Vašej spisovej značky  EX bez lomítka (napr. ak je číslo spisovej značky  EX 1345/12 ako VS uveďte 134512).

Ak pohľadávku uhrádzate zo zahraničia je nutné zadať aj nasledujúce údaje:

IBAN SK07 5600 0000 0022 2526 6001

BIC kód banky KOMASK 2X

 

  • Dôsledne dbajte na to,  aby ste pri každej Vašej úhrade uvádzali  správny variabilný symbol.  Prispejete tým k správnej identifikácii Vašej platby a k správnemu priradeniu platby k Vášmu exekučnému konaniu.

 

2. Na ktorejkoľvek pošte poštovou poukážkou  na účet exekútorského úradu s uvedením variabilného symbolu. Pri platení poštovou poukážkou je treba počítať s určitým omeškaním odo dňa podaniana pošte do pripísania na účet úradu.

3. V hotovosti na adrese exekútorského úradu. 

V prípade, ak je vymáhaná pohľadávka v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pri úhrade exekučnej pohľadávky sa striktne  držte  pokynov uvedených v Upovedomení o začatí exekúcie.

Číslo účtu a variabilný symbol je  uvedené v Upovedomení o začatí exekúcie a v každom  našom zaslaní, ktoré Vám je doručované.

 

V zmysle §339 ods. 2 Obchodného zákonníka, je dlh splnený pripísaním sumy na účet súdneho exekútora.