Konám prostredníctvom zástupcu!

Zastupovať Vás môže len advokát alebo osoba s právnickým vzdelaním

Ak Vás bude v exekúcii zastupovať advokát alebo osoba s právnickým vzdelaním, je nevyhnutné, aby ste ju vybavili riadnu plnou mocou.Plnú moc je potrebné založiť do exekučného spisu súdnej exekútorky v origináli, alebo v úradne overenej kópii. Kópie plnej moci, plné moci zaslané faxom, plnej moci zaslané e-mailom (neopatrené zaručeným elektronickým podpisom účastníka konania), plnej moci udelenej pre iné exekučné konanie, ako aj iné nejasne formulované plnej moci nemôžu byť v exekučnom konaní akceptované.

Plná moc musí byť pracovníkom nášho úradu k dispozícii už pri prvom rokovaní, popr. už pri prvom telefonickom hovore. Preto odporúčame zaslať plnú moc úradu v časovom predstihu, alebo ju odovzdať Vášmu zástupcovi už pri prvom osobnom rokovaní.