Máte exekúciu?

Uhraďte svoj dlh v čo najkratšom čase!

Znížite tak trovy exekúcie!

Ak máte u nás exekúciu, musíte si uvedomiť, že aj v tomto prípade platí "čas sú peniaze". Súdna exekútorka je zo zákona povinná počas celého konania vykonávať úkony smerujúce k preverevaniu Vašich majetkových pomerov, k zabezpečovaniu a speňažovaniu Vášho majetku. Všetky tieto úkony sú v podstate nákladom, kotrý v konečnom dôsledku zaplatíte.

Preto Vám odporúčame, aby ste svoju pohľadávku čo najskôr uhradili a vyhnete sa tak navyšomaniu trov exekúcie. V prípade ak nemôžete pohľadávku uhradiť, kontaktujte exekútorský úrad a dohodnite spôsob zaplatenia. Súdna exekútorka tak nemusí vykonávať niektoré úkony.

Úhradu vykonajte do pokladne súdnej exekútorky alebo na účet súdnej exekútorky, vedený v Prima banka Slovensko a.s. , č.ú.: IBAN SK07 5600 0000 0022 2526 6001 BIC kód banky KOMASK2X.