Osobná návšteva úradu - ako sa správať?

Na exekútorskom úrade Vás vybavia poverení zamestnanci súdnej exekútorky

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že povinnosťou súdnej exekútorky nie je viesť osobné rokovania s účastníkmi exekučného konania okrem rokovaní, ktoré súdnej exekútorke vyplývajú z exekučného poriadku. Preto Vám pred návštevou úradu odporúčame dať prednosť dotazu na náš email .

 
Ak sa rozhodnete nás navštíviť, žiadame Vás, aby ste náš úrad navštevovali v úradných hodinách, prípadne si návštevu exekútorského úradu dohodnite vopred telefonicky. Pred návštevou úradu sa vždy presvedčte o tom, že Vám budeme v tieto dni k dispozícii. Môže sa totiž v ojedinelých prípadoch stať, že úrad bude z technických dôvodov uzatvorený.
 
Dodržiavajte pokyny pracovníkov 
 
Pri rokovaní s pracovníkmi nášho úradu dodržujte, prosím, nasledujúce pokyny:
 • uveďte spisovú značku Vášho exekučného konania
 • predložte platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo pas)
 • oznámte, či ste už obdržali akékoľvek dokumenty zaslané našim úradom
 • oboznámte sa s obsahom dokumentov, ktoré Vám exekútorský úrad už poslal, a tieto majte pri sebe
 • pripravte si doklady preukazujúce vlastníctvo k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, prípadne doklady, na predloženie ktorých ste boli súdnou exekútorkou vyzvaní
 • jasne formulujte svoju požiadavku, ktorú ste prišli prerokovať
 • zvážte  si Vaše možnosti a návrhy na úhradu pohľadávky v záujme čo najrýchlejšieho spôsobu úhrady exekučnej pohľadávky
 • v zmysle ustanovenia § 54 Exekučného poriadku ste povinný pri rokovaní poskytnúť súdnej exekútorke požadovanú súčinnosť
 • •v zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 Exekučného poriadku sú účastníkmi konania oprávnený a povinný, iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Nežiadajte preto prosím, aby pri rokovaní boli prítomné iné osoby, ktorých prítomnosť zákon neumožňuje.
 • prosíme, aby ste dodržiavali  zásady slušnosti a zdvorilého rokovania

Žiadame účastníkov, aby pri rokovaní s pracovníkmi nášho úradu dodržiavali zásady zdvorilého a slušného správania. Hrubé rokovanie povinného dlhu nezbaví, iba znásobí jeho postih prípadným trestným stíhaním, pričom v exekúcii povinného môže pokračovať ďalší exekútor.

Trestná zodpovednosť povinného 

Upozorňujeme Vás na ustanovenie § 243a Trestného zákona – Marenie exekučného konania, kto marí exekučné konanie tým, že:

 1. uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku
 2. znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcie spísala a odhadla
 3. zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách povinného
 4. odstráni poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu alebo
 5. nevydá vec podliehajúcu exekúcii, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
 
Povinnosť dostaviť sa na predvolanie a splniť povinnosť uloženú súdnou exekútorkou
 
V zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 Exekučného poriadku Vás súdna exekútorka môže predvolať a vyzvať Vás na splnenie povinnosti, ktorú Vám ukladá rozhodnutie, a na vyhlásenie o svojom majetku.
 
V prípade, ak ste predvolaní na exekútorský úrad, žiadame Vás  aby ste svoju účasť telefonicky alebo mailom potvrdili. Zároveň Vás žiadame, aby ste si priniesli doklady na preukázanie Vášho vlastníctva k hnuteľným a nehnuteľným veciam.  
V prípade, ak si svoju povinnosť uloženú súdnym exekútorom nesplníte alebo v odpovedi úmyselne uvediete nepravdivé alebo neúplné údaje, v zmysle § 54 Exekučného poriadku Vám môže súd na návrh súdneho exekútora uložiť poriadkovú pokutu.
Zároveň  v zmysle § 54 Exekučného poriadku môže súdny exekútor podať návrh príslušnému súdu na Vaše predvedenie príslušníkmi policajného zboru, v prípade ak sa opakovane  na predvolanie nedostavíte.
 
Súdna exekútorka a ani jej zamestnanci nezodpovedajú za Vašu finančnú situáciu a za začaté exekučné konanie
 
Súdny exekútor ani pracovníci úradu nenesú žiadnu vinu na tom, že je proti povinnému vedené exekučné konanie, a teda že toto konanie logicky pôsobí povinnému istú ujmu na jeho právach. Exekučné konanie je nútený výkon. V prípade, ak ste neuhradili pohľadávku oprávneného už na základe exekučného titulu, v exekučnom konaní je súdna exekútorka povinná na základe  poverenia súdu robiť procesné úkony k vymoženiu dlhu. Je absolútne vylúčené, aby si účastník hrubým správaním voči pracovníkom exekútorského úradu zjednal pre seba akúkoľvek výhodu alebo úľavu v exekučnom konaní. Osoby, ktoré sa budú správať hrubo alebo urážlivo, budú okamžite vykázané z priestorov exekútorského úradu.
 
Rovnakou mierou potom zaručujeme účastníkom, konajúcim zdvorilo, slušné správanie zo strany pracovníkov nášho exekútorského úradu. Prípadné sťažnosti na nevhodné správanie niektorého z našich pracovníkov je možné písomne zaslať na adresu úradu .