Čo je to exekučný titul?

Exekučný titul je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Exekučným titulom môže byť napríklad vykonateľné rozhodnutie súdu, iného orgánu, notárska zápisnica, platobný výmer, výkaz nedoplatkov, rozhodnutie o dedičstve. Exekučným titulom je aj Upovedomenie súdneho exekútora o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie v zmysle § 61n ods.3 Exekučného poriadku.