Čo robiť, ak vám niekto dlží?

Včasným podaním návrhu na vykonanie exekúcie zvýšite svoj  úspech pri vymáhaní.

Včasným podaním návrhu na vykonanie exekúcie zvýšite svoj  úspech na vymoženie pohľadávky. Na základe našich analýz vieme preukázať, že ak podáte návrh na vykonanie exekúcie v krátkom čase po tom, ako rozhodnutie nadobudne vykonateľnosť (dlžník je povinný plniť), pravdepodobnosť vymoženia pohľadávky je niekoľkokrát vyššia. V praxi sa vyskytujú prípady, že dlžník sa vedome zbavuje svojho majetku. Ak je Váš dlžník, dlžníkom u viacerích subjektov, je pri vykonávaní exekúcie dôležitá priorita. Je mimoriadne dôležité, aby súdna exekútorka rýchlo a včas zabezpečila vymáhanú pohľadávku na majetku dlžníka a potom aj uvedený majetok prioritne speňažila. Aj v exekučnom konaní je vždy priestor, aby sa dlžník s veriteľom (povinný a oprávnený) dohodli na uzatvorení dohody o splátkach.

Skontolujte si, či máte exekučný titul.

Súdna exekútorka môže vykonávať exekúciu na základe poverenia Exekučného súdu v Banskej Bystrici. 

Ak disponujete exekučným titulom, ktorý je vykonateľný, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom elektronického formulára priamo do elektronickej schránky súdu v Banskej Bystrici. Návrh musí byť autorizovaný, inak sa naň neprihliada. Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora.  V takomto prípade súdny exekútor prevedie listinnú formu dokumetov (exekučný titul, zmluva atď.) do elektronickej podoby a takto prevedené dokumety autorizuje. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie patrí exekútorovi odmena a náhrada hotových výdavkov. V zmysle Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov patrí exekútorovi odmena 16.50 eur beu DPH.