Exekútorský slovník pojmov

Advokát

je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu. Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou. K jeho úlohám patrí: obhajoba občanov v trestnom, občiansko-právnom a správnom konaní spisovanie listín...

Čítať ďalej

Bezplatné vymáhanie pohľadávok

V praxi v podstate ani neexistuje. Aj v prípade interného vymáhania pohľadávok, vlastnými prostriedkami veriteľa, vznikajú veriteľovi náklady. Tieto náklady môžu byť vo forme mzdy zamestnanca, ktorý kontaktuje dlžníka, vo forme účtu za telefón, poštové služby alebo iné prevádzkové náklady dlžníka. V praxi je možné stretnúť sa s prípadmi, že...

Čítať ďalej

Centrálna evidencia exekúcii

Centrálna evidencia exekúcii Na Slovensku funguje pre verejnosť od 1.júla 2016. Evidencia je vlastne Centrálny register exekúcii.  získajte viac informácii o centrálnom registri exekúcii Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE...

Čítať ďalej

Centrálny register exekúcii

Centrálny register exekúcii Od 1. januára 2015 vstupuje do účinnosti zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom č. 335/2014 Z.z. bol novelizovaný z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a...

Čítať ďalej

Dražba

je vo všeobecnom pojme verejným konaním, pri ktorom sa prostredníctvom licitátora ponúka na predaj určitá vec – predmet dražby,  na kúpu vopred neurčitému okruhu osôb, ktoré sú prítomné na vopred určenom mieste, a to s výzvou na podávanie ponúk . Na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde udelením príklepu licitátora vlastnícke...

Čítať ďalej

Dražba áut

V rámci exekučného konania sa dražby áut uskutočňujú v mieste, kde sa spísaná vec nachádza, alebo na inom vhodnom mieste (sídlo exekútorského úradu).   Informácie o exekúcii automobilov

Čítať ďalej

Dražba hnuteľných vecí

Je verejným konaním, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k hnuteľným veciam. Predmetom dražby hnuteľných vecí v rámci exekučného konania môžu byť  aj motorové vozidlá vo vlastníctve povinného.    Dražiteľom môže byť osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, a to spôsobilosť na právne úkony u fyzickej osoby, u...

Čítať ďalej

Dražba nehnuteľných vecí

Je verejným  konaním, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.  V exekučnom konaní dražbu vedie súdny exekútor osobne. Súdny exekútor vystupuje v postavení licitátora. Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa v rámci exekučného konania  ku dňu udelenia  príklepu. Listinou, ktorá preukazuje...

Čítať ďalej

Exekúcia automobilov

Exekúcia automobilov Pri predaji hnuteľných vecí súdny exekútor upovedomí oprávneného aj povinného o začatí exekúcie a zároveň zakáže povinnému, aby nakladal s vecami, ktoré súdny exekútor spíše. Upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí doručuje exekútor povinnému až pri vykonávaní súpisu vecí podliehajúcich exekúcii. Ak...

Čítať ďalej

Exekúcia nehnuteľností

Exekúcia nehnuteľností Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti, ktorá je označená v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. Blokácia nehnuteľnosti ešte neznamená aj jej predaj. Je to najmä...

Čítať ďalej

Exekučné konanie

Exekučné konanie Začína na návrh oprávneného, veriteľa a dňom jeho doručenia súdnemu exekútorovi, prípadne dňom spísania zápisnice o podaní návrhu na vykonanie exekúcie. Pre určenie poradia zápisov návrhov na vykonanie exekúcie do registra exekúcii súdneho exekútora platia zložité pravidlá, vyplývajúce z Kancelárskeho poriadku a Exekučného...

Čítať ďalej

Exekučný list

Rozhodnutie, na podklade ktorého sa po jeho nesplnení a nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti vykoná exekúcia , t.j. podá sa návrh na vykonanie exekúcie Čo je to exekučný titul

Čítať ďalej

Exekučný poriadok

 Exekučný poriadok Postavenie a činnosť súdnych exekútorov a samosprávu exekútorov upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Exekučný poriadok upravuje aj činnosť a procesný postup exekučného súdu či ďalších subjektov exekučného konania. Štát prijatím Exekučného poriadku a...

Čítať ďalej

Exekučný príkaz

Exekučný príkaz Je úkon súdneho exekútora, ktorým sa priamo vykonáva exekúcia ( napr. peniaze, ktoré boli zablokované na účte v banke sa prostredníctvom exekučného príkazu poukážu oprávnenému príp. súdnemu exekútorovi.) Rozdielom medzi exekučným príkazom a príkazom na začatie exekúcie je časové hľadisko vydania a súčasne dôsledok, že...

Čítať ďalej

Exekučný súd

Exekučný súd Je subjektom exekučného konania. Činnosť a postup exekučného súdu upravuje Exekučný poriadok. Exekučný súd vydáva súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Vydaním poverenia súdu môže súdny exekútor vykonávať exekúciu. Exekučný súd preskúmava procesné podmienky druhej fázy súdneho konania - exekučného konania,...

Čítať ďalej

Exekučný titul

Exekučný titul Je rozhodnutie, na podklade ktorého sa vykonáva exekúcia. Ak napríklad mieni oprávnený nútene vymôcť dlžné výživné od povinného, ktorý mu ho dobrovoľne neplatí, tak exekučným titulom je súdne rozhodnutie, ktorým bolo toto výživné priznané. Zákon však pozná aj iné druhy exekučných titulov, napríklad blok na pokutu, notárska...

Čítať ďalej

Exekútor

Je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Čiže ak má oprávnený v rukách napr.  platobný rozkaz súdu, ktorý je právoplatný a vykonateľný, avšak povinný (jeho dlžník) ani napriek tomu svoju povinnosť neplní, môže oprávnený podať exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie, teda núteného...

Čítať ďalej

Exekútorská komora

Exekútorská komora Slovenská komora exekútorov je orgánom samosprávy exekútorov. Slovenská komora exekútorov (SKE) bola zriadená zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). SKE má sídlo v Bratislave, je právnickou osobou a združuje všetkých exekútorov. Z  dikcie § 212 Exekučného...

Čítať ďalej

Exekútorský koncipient

Exekútorský koncipient Je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu exekútorských koncipientov, ktorého exekútor môže písomne splnomocniť na vykonanie jednotlivých úkonov okrem vydania upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie, exekučného príkazu a vykonania dražby a vymáhania nepeňažných plnení. Viac informácii aj o...

Čítať ďalej

Exekútorský register

Exekútorský register Exekútor vedie registre a evidenčné pomôcky podľa Kancelárskeho poriadku. Registre a evidenčné pomôcky sú určené len na vnútornú potrebu exekútora, účastníci konania do nich nemôžu nahliadať. Súdny exekútor vedie register exekúcii, register poverení súdom inou činnosťou. Evidenčné pomôcky vedené exekútorom sú kniha...

Čítať ďalej

Konkurz

Konkurz Pojem konkurz má svoj pôvod v latinskom concursuscreditorium, ktorý znamená súbeh veriteľov. Cieľom konkurzného konania je pomerné uspokojenie pohľadávok veriteľov z dlžníkovho majetku, ktorý sa speňažuje v súlade s konkurzným zákonom v prebiehajúcom konkurznom konaní. Konkurz je likvidačným procesom, v ktorom sa dlžníkov majetok...

Čítať ďalej

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok   Prebieha interne, vlastnými silami veriteľa, alebo externé vymáhanie prostredníctvom inkasných agentúr. Ide o vymáhanie, ktoré predchádza alebo môže predchádzať právnemu vymáhaniu (cestou súdu, exekúcie, dedičské konanie, konkurzné a reštrukturalizačné konanie).  Pri internom vymáhaní...

Čítať ďalej

Návrh na vykonanie exekúcie

Návrh na vykonanie exekúcie V zmysle Exekučného poriadku účiného od 1.4.2017 je možné návrh na vykonanie exekúcie podať na jedinom kauzálne príslušnom súde v Banskej Bystrici a to len prostredníctvom elektronického formulára zaslaného elektronickými prostriedkami.   Exekúcie sa môžu riešiť aj mimosúdne

Čítať ďalej

Oprávnený

Oprávnený v exekučnom konaní Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú účatníkmi konania a ktorým vznikli pohľadávky, ktoré sa vymáhajú, t.j. v prospech ktorých sa konanie vedie (veritelia). Kto je povinný v exekučnom konaní

Čítať ďalej

Platobný rozkaz

Platobný rozkaz Je druh súdneho rozhodnutia, ktorý vydáva súd v prípade, ak sa v návrhu (žalobe) uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. V platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania...

Čítať ďalej

Platobný výmer

Platobný výmer Sa považuje za doručený dňom prevzatia, resp. dňom, kedy bolo prijatie písomnosti bezdôvodne odopreté. V prípade, ak je platobný výmer doručovaný poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ a poistenec/platiteľ si ju neprevezme, považuje sa platobný výmer za doručený dňom, keď bola...

Čítať ďalej

Povinný

Povinný v exekučnom konaní Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú účatníkmi konania a ktorým vznikli záväzky, ktoré sa vymáhajú, t.j. voči ktorým sa konanie vedie (dlžníci). Získajte informácie, kto je opravnený v exekučnom konaní

Čítať ďalej

Príkaz na začatie exekúcie

Príkaz na začatie exekúcie Je úkon súdneho exekútora, ktorým sa tretej osobe ukladá povinnosť "zablokovať" majetok (napr. peniaze na účte), časť majetku (napr. časť mzdy) povinného informácie o platobnom rozkaze

Čítať ďalej

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia Je proces, pri ktorom sa reštrukturalizovaný subjekt pomocou reštrukturalizačných metód ustanovených zákonom zbavuje časti svojich záväzkov, sú mu predĺžené splatnosti záväzkov a je mu umožnená zmena vlastníckych štruktúr, vydanie akcií, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie, prevod majetku zaťaženého zabezpečovacím...

Čítať ďalej

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár Konania začaté do 31.3.2017 Exekučný poriadok umožňuje povinnému predložiť súdnemu exekútorovi návrh na uzatvorenie dohody o postupnom splateníní vymáhanej pohľadávky, - splátkový kalendár. Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas...

Čítať ďalej

Trovy exekúcie

Trovy exekúcie Trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie. Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie. Trovy exekúcie vymôže...

Čítať ďalej

Zmenka

Zmenka je obchodovateľný cenný papier, ktorého podstatou je záväzok určitých osôb zaplatiť majiteľovi zmenky v určenom mieste a čase sumu určenú v zmenke. Zmenka musí mať písomnú formu a spĺňať náležitosti stanovené v zákone. Právna úprava zmeniek - akt, ktorý spravuje používanie zmeniek, je Ženevská zmenková konvencia - dohoda, ktorú v roku...

Čítať ďalej

Životné minimum

Životné minimum Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Jeho výška sa postupne mení (spravidla každého pol roka). Podrobnosti ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ktoré menia najmä...

Čítať ďalej