Advokát

je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu. Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou. K jeho úlohám patrí:
  • obhajoba občanov v trestnom, občiansko-právnom a správnom konaní
  • spisovanie listín (zmluvy, prehlásenia a pod.)
  • právne analýzy a expertíza
V Slovenskej republike môže vykonávať povolanie advokáta iba človek s ukončeným vysokoškolským právnym vzdelaním, ktorý zložil advokátske skúšky a splnil všetky zákonné podmienky pre zápis do zoznamu advokátov
 
Ziskajte tiež informácie, kto je exekútor