Dražba

je vo všeobecnom pojme verejným konaním, pri ktorom sa prostredníctvom licitátora ponúka na predaj určitá vec – predmet dražby,  na kúpu vopred neurčitému okruhu osôb, ktoré sú prítomné na vopred určenom mieste, a to s výzvou na podávanie ponúk . Na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde udelením príklepu licitátora vlastnícke právo k predmetu dražby. V prípade, ak na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie, licitátor konanie ukončí.
Predmetom dražby môže byť:
  • hnuteľná  alebo nehnuteľná vec,
  • právo,
  • iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná,
  • súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt ,
  • podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie.

 

Zistite viac čo je to konkurz