Dražba hnuteľných vecí

Je verejným konaním, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k hnuteľným veciam. Predmetom dražby hnuteľných vecí v rámci exekučného konania môžu byť  aj motorové vozidlá vo vlastníctve povinného. 
 
Dražiteľom môže byť osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, a to spôsobilosť na právne úkony u fyzickej osoby, u právnickej osoby – preukázanie výpisom z obchodného registra, resp. živnostenského registra, nie starším ako tri mesiace. Dražiť nemôže súdny exekútor a povinný. 
 
Viac o exekúcii automobilov