Dražba nehnuteľných vecí

Je verejným  konaním, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.  V exekučnom konaní dražbu vedie súdny exekútor osobne. Súdny exekútor vystupuje v postavení licitátora. Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa v rámci exekučného konania  ku dňu udelenia  príklepu. Listinou, ktorá preukazuje nadobudnutie vlastníckeho práva je uznesenie súdu o schválení príklepu. Držby nehnuteľnosti sa vydražiteľ môže ujať už po udelení príklepu súdnym exekútorom.

Dražiteľom môže byť osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, a to spôsobilosť na právne úkony u fyzickej osoby, u právnickej osoby – preukázanie výpisom z obchodného registra , resp. živnostenského registra, nie starším ako tri mesiace, a zaplatí dražobnú zábezpeku. Dražiť nemôže exekútor poverený vykonaním exekúcie ani jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý vypracoval znalecký posudok na draženú nehnuteľnosť, povinný, manžel povinného, ak ide o nehnuteľnosť patriacu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vydražiteľ, ktorý nezaplatil najvyššie podanie včas a ani ten, komu nadobudnúť vec bráni osobitný predpis.
 
Informácie o exekúcii nehnuteľností