Exekučné konanie

Exekučné konanie

Začína na návrh oprávneného, veriteľa a dňom jeho doručenia súdnemu exekútorovi, prípadne dňom spísania zápisnice o podaní návrhu na vykonanie exekúcie. Pre určenie poradia zápisov návrhov na vykonanie exekúcie do registra exekúcii súdneho exekútora platia zložité pravidlá, vyplývajúce z Kancelárskeho poriadku a Exekučného poriadku. Začiatok exekučného konania je ovládaný dispozičným princípom, začne len na návrh veriteľa. Exekučné konanie je procesný postup subjektov exekučného konania. Subjektmi exekučného konania je súdny exekútor, účastníci konania a exekučný súd. Exekučné konanie - vykonávacie konanie, je druhou fázou civilného súdneho konania. V tomto civilnom konaní sa poskytuje ochrana nároku, ktorý bol judikovaný v prvej fáze civilného súdneho konania - vo vyhľadávacom konaní. Exekútor však môže vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie.

Exekučné konanie je upravené predovšetkým v samostatnom procesnom predpise, v Exekučnom poriadku. Subsidiárne sa na exekučné konanie použije Občiansky súdny poriadok. 

Základným hmotnoprávnym následkom začatia exekučného konania je spočívanie premlčacej doby - premlčacia lehota prestáva plynúť. Procesnoprávnym následkom podania návrhu na vykonanie exekúcie je vznik prekážky litispendencie, prekážka už začatého exekučného konania. 

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, exekučné konanie nemožno prerušiť, nemožno odpustiť zmeškanie lehôt, a po skončení exekučného konania nemožno podať návrh na obnovu exekučného konania. Exekučné konanie končí vymožením pohľadávky, zastavením exekučného konania súdom, alebo upustením súdneho exekútora od vykonania exekúcie.

 
Čo je to exekučný titul