Exekučný list

Rozhodnutie, na podklade ktorého sa po jeho nesplnení a nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti vykoná exekúcia , t.j. podá sa návrh na vykonanie exekúcie

Čo je to exekučný titul