Exekučný príkaz

Exekučný príkaz

Je úkon súdneho exekútora, ktorým sa priamo vykonáva exekúcia ( napr. peniaze, ktoré boli zablokované na účte v banke sa prostredníctvom exekučného príkazu poukážu oprávnenému príp. súdnemu exekútorovi.)

Rozdielom medzi exekučným príkazom a príkazom na začatie exekúcie je časové hľadisko vydania a súčasne dôsledok, že (napr. platiteľ mzdy je povinný odo dňa doručenia exekučného príkazu vyplácať oprávnenému sumy zrazené zo mzdy povinného.) Praktickým prínosom štádiového rozlíšenia vydania príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu je ochrana oprávneného, ktorý takto získa právnu istotu v podobe tzv. deponovania zrazených finančných prostriedkov ( napr. u platiteľa mzdy, čím si zabezpečí určitú mieru ochrany pred prípadným účelovým marením exekučného konania zo strany povinného, resp. platiteľa mzdy. ) 
 
Čo je to exekučný poriadok