Exekučný súd

Exekučný súd
Je subjektom exekučného konania. Činnosť a postup exekučného súdu upravuje Exekučný poriadok. Exekučný súd vydáva súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Vydaním poverenia súdu môže súdny exekútor vykonávať exekúciu. Exekučný súd preskúmava procesné podmienky druhej fázy súdneho konania - exekučného konania, procesnú subjektivitu účastníkov konania, procesnú spôsobilosť účastníkov konania a obligatórnosť zastúpenia. Exekučným súd nie je oprávnený preskúmavať vecnú stránku exekučného titulu.
 
Poveriť exekútora vykonaním exekúcie a konať ďalej ako exekučný súd je príslušný okresný súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Miestne príslušný súd je všeobecný súd povinného. Ak povinný nemá všeobecný súd v Slovenskej republike, príslušný je súd, v ktorého obvode má povinný majetok. Ak je niekoľko príslušných súdov, rozhoduje súd, ktorému bola žiadosť doručená ako prvému. Exekučný poriadok v ustanovení §45 podrobnejšie ustanovuje miestnu príslušnosť exekučného súdu.
 
Exekučný súd okrem vydania poverenia, vydáva aj iné rozhodnutia a rozhoduje uznesením. Rozhoduje napríklad o námietkach prosí exekúcii, proti trovám exekúcie, o námietke zaujatosti, o námietkach proti rozvrhu výťažku z dražby, proti bytovej náhrade, o odklade exekúcie o zastavení exekúcie a iných podaniach účastníkov konania a súdneho exekútora. 
 
Čo je to exekučný titul