Exekútorská komora

Exekútorská komora
Slovenská komora exekútorov je orgánom samosprávy exekútorov. Slovenská komora exekútorov (SKE) bola zriadená zákonom č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). SKE má sídlo v Bratislave, je právnickou osobou a združuje všetkých exekútorov. Z  dikcie § 212 Exekučného poriadku vyplýva, že členstvo každého súdneho exekútora je v podstate v komore povinné, nakoľko vzniká vymenovaní za súdneho exekútora a zaniká odvolaním súdneho exekútora, jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. Súdny exekútor ako člen SKE platí komore členský príspevok. Výšku členského príspevku schvaľuje Konferencia exekútorov.
 
Poslaním SKE je chrániť záujmy súdnych exekútorov. Exekútor je SKE disciplinárne podriadený. 
Orgánmi komory sú: konferencia exekútorov, prezídium komory, revízna komisia, disciplinárna komisia, vzdelávacia komisia. 
 
Kto je to exekútor