Exekútorský register

Exekútorský register

Exekútor vedie registre a evidenčné pomôcky podľa Kancelárskeho poriadku. Registre a evidenčné pomôcky sú určené len na vnútornú potrebu exekútora, účastníci konania do nich nemôžu nahliadať. Súdny exekútor vedie register exekúcii, register poverení súdom inou činnosťou. Evidenčné pomôcky vedené exekútorom sú kniha exekútorských úschov, register neúplných podaní, exekútorský denník, kniha poštových zásielok, doručovacia kniha. Registre sa zakladajú na každý kalendárny rok. Spôsob vedenia a forma vedenia registrov je podrobne upravená Kancelárskym poriadkom súdnych exekútorov. V zmysle Kancelárskeho poriadku súdny exekútor môže viesť registre a evidenčné pomôcky v elektronickej podobe, ak to ich povaha umožňuje. Vtedy exekútor zabezpečí zálohovanie údajov na dvoch nezávislých nosičoch údajov, ktoré uloží oddelene. Súčasne zabezpečí aktualizáciu zálohovaných údajov týždenne. Pri vedení registra a evidencií v elektronickej podobe musí byť zabezpečená ochrana všetkých údajov uložených v pamäti počítača, a to heslom. Ak exekútor ukladá registrové údaje a údaje ostatných evidenčných pomôcok do databázy počítača, je povinný do 31.1. nasledujúceho roka údaje vytlačiť. 

Informácie o exekučnom titule